Villkor för att kunna söka bli stipendiat är att vara medlem i NF samt uppfylla någon av
följande villkor.
*Planering av insats eller kunskapsspridning som troligen kommer resultera i en mer
resurssparande och/eller miljövänligare forskning eller kursverksamhet vid någon av
Stockholms Universitets institutioner eller studentföreningar. Insatsen skall
genomföras/påbörjas senast 1 år efter utdelningsdag.
*Planering av en insats eller kunskapsspridning som skall undervisa verksamma vid
Stockholms Universitet om hur man förändrar verksamhet vid hem och arbetsplats till
att bli mer resursbesparande och/eller mer miljöenlig. Insatsen skall
genomföras/påbörjas senast 1 år efter utdelningsdag.


Stipendieansökan skall innehålla:
- Namn, personnummer, adress, telefon, e-mail till den sökande.
- Genomgångna kurser (Exempelvis LADOK-utdrag)
- Övriga meriter
- Vitsord från handledare, kursansvarig, etc.
- Beskrivning av projektet för vilket stipendiet sökes
- Motivering till varför man bör erhålla stipendiet
- Ekonomisk kalkyl så att det tydligt framgår vad pengarna ska gå till

Om man inte är medlem i Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms Universitet kan
man bli behörig för att ansöka stipendiet. Detta blir man genom att bli medlem på
sus.su.se/medlemskap och där väljer man Naturvetenskapliga Föreningen.
Högsta utdelbara summa 2017 är 147 500 kr
Ansökningar om lägre summa än 48 500 kr mottages ej.
Ansökan samt eventuella frågor skickas till info@nf.su.se
Sista ansökningsdag: 3 December 2017