Områdesnämnden för naturvetenskap
Sammansättningen i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, är fastställd i Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet, SU FV-1.2.1-1367-17 och nämnden består av 18 ledamöter: dekanus tillika vicerektor, prodekanus, fyra sektionsdekaner, fyra vice sektionsordföranden, ordföranden i grundutbildningsberedningen, fyra övriga lärare (en från varje sektion) och tre representanter för studenterna.
Dekanus/vicerektor och prodekanus utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom området/fakulteten. Övriga verksamhetsrepresentanter utses genom val bland de röstberättigade inom området/fakulteten. Representanter för studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769). Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Valberedning
Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ledamöter enligt ovan samt förslag på fyra gruppsuppleanter (en från varje sektion) och en personlig suppleant för grundutbildningsberedningens ordförande.
Valberedningen, Sven Mannervik (ordförande), Per Ljungdahl (bio), Birgitta Tullberg (bio), Peter Brzezinski (ke), Stefan Nordlund (ke), Per Holmlund (geo), Magnus Mörth (geo), Kerstin Jon-And (ma-fy) och Torbjörn Tambour (ma-fy), utsågs av Områdesnämnden för naturvetenskap 2016-12-07, samt genom delegationsbeslut 2016-12-09 och 2017-05-26.

Valberedningens förslag
I slutprotokoll från 2017-06-27 (bifogas) avger valberedningen följande enhälliga förslag till sammansättning för Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, för perioden 2018 – 2020:
- Vicerektor och ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika dekanus och ordförande Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, professor Henrik Cederquist
- Vice ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika prodekanus och vice ordförande Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, professor Ylva Engström
Biologiska sektionen
- Sektionsdekan och ordförande, professor Sören Nylin
- Vice ordförande, professor Catarina Rydin
- Ledamot, professor Eva Sverremark Ekström
- Gruppsuppleant, professor Mattias Mannervik
Sektionen för geo- och miljövetenskap
- Sektionsdekan och ordförande, professor Barbara Wohlfarth
- Vice ordförande, universitetslektor Jerker Jarsjö
- Ledamot, professor Christina Rudén
- Gruppsuppleant, universitetslektor Steffen Holzkämper
Kemiska sektionen
- Sektionsdekan och ordförande, professor Lennart Bergström
- Vice ordförande, professor Berit Olofsson
- Ledamot, professor Lena Mäler
- Gruppsuppleant, professor Einar Hallberg
Matematisk-fysiska sektionen
- Sektionsdekan och ordförande, professor Tom Britton
- Vice ordförande, universitetslektor Maria Andrée
- Ledamot, professor Annica Ekman
- Gruppsuppleant, professor Sten Hellman
Grundutbildningsberedningen
- Ordförande, professor Joakim Edsjö
- Personlig suppleant och vice ordförande, professor Alasdair Skelton

Röstberättigade
Röstberättigade är lärare/forskare och adjunkter/universitetsadjunkter som är anställda inom områdesnämndens ansvarsområde. Anställningen ska vara tills vidare eller löpa under en period på mer än två år och omfatta minst halvtid (50 %). Därutöver gäller att anställningen är påbörjad senast den första i den månad som valberedningens förslag offentliggörs. Den som är tjänstledig om 100 procent, med undantag från föräldraledighet, har inte rösträtt.

Slutlig röstlängd fastställdes den 6 september. (se nedan)

Nomineringsperiod 13 – 27 september
Den som är röstberättigad har möjlighet att nominera motkandidater till valberedningens förslag under perioden 13 – 27 september. Den nominerade ska vara valbar och ha accepterat att kandidera till posten. Valbara och möjliga att nominera är lärare/forskare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde, i det här sammanhanget avses professor eller annan lärare/forskare som har doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens. En motnominering som inte avser samtliga positioner i områdesnämnden måste för resterande positioner kunna fyllas på med valberedningens förslag så att förslaget omfattar en komplett nämnd att rösta på. Nomineringar skickas till fakultetsval@science.su.se senast 27 september. Motnomineringar som uppfyller ovanstående krav tillkännages 28 september.

Val genomförs 5-12 oktober
Fyllnadsvalet genomförs via elektroniskt val. Den som är röstberättigad kommer 5 oktober få ett valsedelsmejl med en personlig länk till en valsedel. Ett påminnelsemejl går ut den 13 oktober till de som då ännu inte röstat.

Kontrollera i första hand skräpmejlkorgen om du som är röstberättigad inte fått något valsedelsmejl 5 oktober. I andra hand kontakta fakultetsval@science.su.se

Tillkännagivande av valresultat
Valresultatet att presenteras 13 oktober. Rektor beslutar 26 oktober om dekan och prodekan för det Naturvetenskapliga området. Rektors beslut föregås av MBL-förhandling.

Bilagor
- Slutprotokoll valberedning 2017-06-27
- Föreskrifter för val till fakultetsnämnd och områdesnämnd mm, fastställda av Rektor 2017-04-27.
- Rektors tilläggsbeslut 2017-09-05 avseende röstlängd
- Röstlängd fastställd 2017-09-06