Momentet ska ses som ett led i en allmän akademisk bildning och är ej ämnes- eller uppsatsspecifik. Det består av åtta seminarier om vetenskaplighet ur olika perspektiv samt en skriftlig och muntlig examination. Alla seminarier är obligatoriska. Det kan vara en fördel om du gör momentet samtidigt som du gör ditt självständiga arbete/examensarbete. Kursen ges på svenska och/eller engelska.

Lärandemål

Den studerande ska vid avslutat kursmoment:

  • ha utvecklat sin förmåga till kritiskt tänkande och analys
  • kunna redogöra för och diskutera grundläggande begrepp inom vetenskapsfilosofi
  • ha fördjupad förståelse av vetenskapsteori och dess tillämpningar i praktiken
  • ha ökat sin förmåga att planera ett eget forskningsprojekt och använda vetenskaplig metodik

Kurslitteratur

Välj den tillämpliga boken för undervisningsspråk:

Joakim Molander, Vetenskapsteorestiska grunder: Historia och begrepp, Lund: Studentlitteratur, 2003.

Steven Gimbel, ed., Exploring the Scientific Method, London: The University of Chicago Press, 2011.

Ytterligare kurslitteratur kan tillkomma.

Du måste anmäla dig för att vara garanterad att få en plats. Anmäl dig senast en vecka innan momentet börjar Anmälan till Vetenskaplighet. Anmälningsperiod för vårens kurser är stängd fr.o.m. den 4 februari 2016.

Frågor besvaras av Hildred Crill hildred.crill@geo.su.se