Foto Stefan Söderberg
Foto Stefan Söderberg
 

 

Numera betraktar vi jorden som ett dynamiskt system med olika samverkande delsystem. Jordbävningar, jordskred, översvämningar och klimatförändringar är exempel på dramatiska geo-händelser som direkt påverkar människan. Mineral- och energitillgångar, tillgång till vatten och odlingsbar mark, och människans påverkan på klimatsystemet och sin miljö är viktiga framtidsfrågor, liksom miljöföroreningars egenskaper, spridningsmönster, och påverkan på biologiska system. Datainsamling genom fältarbete är central inom de flesta av sektionens forskningsområden. En stor del av sektionens forskning sker inom profilområdet Klimat, hav och miljö.

Forskningen kring miljöföroreningar i mark, luft, vatten och biologiska system har nationellt och internationellt en mycket stark ställning. Kunskap om de processer som styr miljöföroreningars effekter, spridning, transport och omvandling från molekylär till global skala är central i denna forskning, vilken ofta integrerar atmosfärvetenskap och geovetenskap med kemi och biologi. Forskningen kring aerosoler omfattar såväl naturliga som antropogena aerosoler och spänner över ett brett spektrum från luftkvalitet inomhus till molnbildningsprocesser i atmosfären.

Livets utveckling, kontinenternas förflyttning och framväxten av landskapet är exempel som visar på den historiska dimensionen i geovetenskapen. Arbetet med stora rums- och tidsskalor särpräglar mycket av den geovetenskapliga forskningen inom sektionen. Forskningen vid sektionen innefattar flera mycket starka forskningsområden som t ex plattektonik, havssedimentens information om klimatutveckling, hydrologi och vattenresurser, geofysisk kartläggning av havsbotten, de kvartära nedisningarnas förlopp, glaciärvariationer, samt vegetations- och klimatutveckling. Forskningen sker på olika tidsskalor och med utyttjande av ett brett spektrum av metoder från geomorfologi till sediment- och isotopanalyser.
 

Institutioner inom Sektionen för geo- och miljövetenskaper