AlbaNova Nanofabrikationsanläggning

Nanofabrikationscentrum i samarbete med KTH vid AlbaNova universitetscentrum.
Webbplats: nanophys.kth.se
Kontaktpersoner: David Haviland och Vladimir Krasnov 

 
 

AlbaNovas Teleskop

Albanova teleskop

Institutionen för astronomi förfogar över ett teleskop i AlbaNovas kupol som är ett av Sveriges största optiska teleskop, har en spegeldiameter på en meter och en brännvidd på elva meter. Vikten är 2,3 ton.
Webbplats: astro.su.se
Kontaktperson: Magnus Näslund

 

Askölaboratoriet

Askölaboratoriet

Askölaboratoriet är en fältstation för marin forskning. Stationen är belägen i Stockholms södra skärgård och är en del av Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vid stationen finns flera fartyg och båtar som används för forskning, utbildning och transporter inomskärs.
Webbplats: su.se/ostersjocentrum/askolaboratoriet
Kontaktperson: Tina Elfwing

 

Aspvreten Luftövervakningsstation

Aspvreten är del av ett nationellt system för luftövervakning, ligger 80 km söder om Stockholm vid kusten och tillhör ACES. Mätningar flyttades 2018 från Aspvreten till Norunda (60°05′N, 17°29′E), 30 km norr om Uppsala. Norunda är del av ett stort europeiskt nätverk, ICOS.
Webbplats: icos-sweden.se/station_norundaaces.su.se
Kontaktperson: Radovan Krejci

 

Avancerad ljusmikroskopi

Institutionen för biokemi och biofysik har en uppsättning optiska system: 2 st confokalmikroskop (Leica SP1 point scanning confocal and Yocogava CSU-22Spinning disk system), 2st epifluorescensmikroskop och 1st FACS.
Webbplats: dbb.su.se
Kontaktperson: Einar Hallberg

 

Bergianska Trädgården

Bergianska trädgården.

Bergianska trädgårdens samlingar består framförallt av levande material – växterna i trädgården och växthusen. Dessutom består samlingarna av föremål, porträtt och herbarium varav en del utgörs av det som testamenterades av bröderna Bergius på 1700-talet. 
Webbplats: bergianska.se

 

Bioinformatikstöd

Alla doktorander och forskare vid Stockholms universitet erbjuds stöd inom bioinformatik. Öppet för dig som vill diskutera ett projekt på planeringsstadiet, få hjälp med analyser eller råd om hur du bör gå vidare.
Kontaktpersoner: Agata Smialowska och Olga Dethlefsen

 

Biologisk avbildningsfacilitet-IFSU

Centrum för avbildning inom biologi med ljus- och elektronmikroskop. Placerad vid Institutionen för molekylära biovetenskaper, Wenner-Grens Institut.
En av naturvetenskapliga fakultetens ’’core facilities’’.
Webbplats: su.se/mbw/imaging-facility
Kontaktperson: Chris Molenaar, tel: 08-16 15 68

 

Core Processing Laboratory (CPL)

Laboratorium för att processa sedimentkärnor, tillhör IGV.

 

DESIREE

DESIREE. Foto: Eva Dalin

DESIREE är en experimentell anläggning för atom- och molekylfysik. Den består av två lagringsringar med en gemensam kollisionszon, för studier av jon-jon-kollisioner vid låg energi (10 meV) och låg temperatur (10 K).
Nationell infrastruktur med stöd av VR, placerad vid Fysikum.
Webbplats: fysik.su.se/blog/cool-results-from-desiree
Kontaktperson: Henning Schmidt

 

Elektronmikroskopicentrum EMC

Placerad vid Institutionen för material- och miljökemi (MMK). En av naturvetenskapliga fakultetens ’’core facilities’’.
Webbplats: mmk.su.se/research/research-facilities/electron-microscopy-center-emc
Kontaktperson: Gunnar Svensson

 

Fastfas NMR

Webbplats: mmk.su.se/research/facilities/solid-state-nmr

Kontaktperson: Mattias Edén

 

R/V Electra af Askö

R/V Electa är stationerat vid universitetets fältstation Askölaboratoriet i Trosa skärgård men kan användas i hela havsområdet. Electra är isgående och utrustad med toppmodern utrustning för både vatten- och sedimentprovtagning liksom geofysiska instrument.

Webbplats: su.se/ostersjocentrum/electra

Kontakperson: Christoph Humborg

Ice Core Processing Laboratory

Frysrum för att lagra och processa isborrkärnor under kontamineringsfria förhållanden vid Institutionen för naturgeografi.
Kontaktperson: Margareta Hansson

 

Institutet för Solfysik

Driver det svenska 1-meters solteleskopet (SST) på La Palma, världens mest högupplösande solteleskop. Nationell infrastruktur med stöd av VR, Institut inom Institutionen för Astronomi.
Webbplats: isf.astro.su.se
Kontaktperson: Jorrit Leenaarts

 

Institut Mittag-Leffler

Institut Mittag-Leffler är ett internationellt center för matematikforskning och grundades 1916 av professor Gösta Mittag-Leffler och hans hustru när de donerade sin villa i Djursholm för att starta institutet. Kungliga Vetenskapsakademin ansvarar för institutets verksamhet.
Webbplats: mittag-leffler.se

 

Konstantrum

Odlingsrum med temperaturstyrning, varav en del med ett lägre temperaturintervall för akvatiska försök och och andra med ett högre temperaturintervall för växtodling. Vid Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik.
Kontaktperson: Erik Häggbom

 

Laser Spectroscopy Laboratory (LSL)

In-situ mätningar av CO2, CH4 och d13C i CO2 och CH4. LSL är ett samarbete mellan ACES och IGV.
Kontaktperson: Marc Geibel

 

Marinekologiska laboratoriet

Det Marinekologiska Laboratoriet (MEL) vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik utför provtagningar och analyser av vattenkemi, plankton, bottendjur och makrofyter (växter och alger), med särskilt med fokus på Östersjön. Verksamheten är ackrediterad genom Swedac och vi är ett ledande laboratorium inom flera områden, bland annat närsaltanalyser.
Webbplats: su.se/deep/forskning
Kontaktperson: Jakob Walve

 

Materialanalyscentrum MACAL

Centrum för materialanalys placerad vid MMK.
Webbplats: mmk.su.se/research/facilities/macal

Kontaktperson: Mats Johnsson

 
 

Mekaniska verkstadstjänster

En ny "Core facility" som består av de mekaniska verkstäderna på IGV och AlbaNova. Tjänsterna som tillhandahålls kommer att ersätta tjänsterna som tidigare tillhandahölls av centralverkstaden, vid Frescati Backe, som kommer att tas ur drift under våren 2021. 
Webb: science.su.se
KontaktpersonPatrik Löfgren på Fysikum eller Draupnir Einarsson på IGV 

 

Micro-/Macrofossil Processing laboratory

Laboratorium för extraktion och analys av mikro- och makrofossil ur sediment och torv vid Institutionen för naturgeografi.
Kontaktperson: Martina Hättestrand 

 

Navarino Environmental Observatory (NEO)

Vid observatoriet, som är beläget i Grekland, bedrivs forskning och undervisning om klimat och miljö. NEO är ett resultat av ett strategiskt partnerskap mellan det grekiska företaget TEMES, Academy of Athens och Stockholms universitet. Organisatoriskt hör NEO till Institutionen för naturgeografi.
Webbplats: navarinoneo.se
Kontaktperson:  Johan Kuylenstierna

 

Nordita

Nordita är ett nordiskt institut för teoretisk fysik. Huvudmän är SU och KTH, institutet är placerat vid AlbaNova, och finansieras av Nordiska Ministerrådet, VR och de båda värduniversiteten.
Webbplats: nordita.org
Kontaktperson: Thors Hans Hansson

 

Nordiska Optiska Teleskopet

Webbplats: not.iac.es/
Kontaktperson: Peter Lundqvist

PetroTectonics Analytical Facilities

Laboratorium för geokemisk och isotop-analys av bergarter, tillhör IGV.
Webbplats: tmrg.geo.su.se
Kontaktperson: Vicky Pease

 

SciLifeLab

Nationell infrastruktur i Stockholm-Uppsala för molekylära livsvetenskaper med fokus på hälsa och miljö. Samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet.
Webbplats: scilifelab.se

 

Spark Plasma Sintring (SPS) national facility

Ugn för sintring av material mer hjälp av pulserad direkt ström och uniaxialt tryck. Centrum vid MMK med stöd av Vetenskapsrådet.
Webbplats: mmk.su.se/research/facilities/national-sps-facility
Kontaktpersoner: Zhijian "James" Shen och Mirva Eriksson

 

Stable Isotope Laboratory (SIL)

Isotoplaboratorium vid Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)
Webbplats: geo.su.se/index.php/en/sil
Kontakt: SIL.IGB@gmail.com

 

Statistiskt stöd

Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder genom matematiska institutionen forskare, inklusive doktorander, stöd med statistiska problem inom forskningsprojekt. En av naturvetenskapliga fakultetens ’’core facilities’’.
Kontaktperson: Jan-Olov Persson

 

Stockholm Luminescence Laboratory

Laboratorium och utrustning för att åldersbestämma sedimentavlagringar vid Institutionen för naturgeografi.
Kontaktperson: Martina Hättestrand 

 

Stockholms Matematikcentrum

Virtuellt centrum för matematik vid KTH och SU med syfte at samordna forskning och utbildning.
Webbplats: math-stockholm.se
Kontaktperson: Mats Boij

 

Stockholm University Tree-Ring Laboratory

Laboratorium för analyser av träds årsringar vid Institutionen för naturgeografi.
Webbplats: natgeo.su.se/english/climate-science-and-quaternary-geology-research-unit/stockholm-tree-ring-laboratory
Kontaktperson: Björn Gunnarson

 

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC)

Avancerad tvärvetenskaplig infrastruktur som är avsedd för experimentell icke-klinisk akademisk forskning om hjärnans funktion och struktur.
Webbplats: su.se/subic/
Kontaktperson: Elin Allzén
 

Swedish e-Science Research Centre (SeRC)

Webbplats: e-science.se

 

Tarfala Forskningsstation

Fältstation i subarktisk högalpin miljö i Kebnekaisemassivet. Stationen är en nationell infrastruktur med stöd av VR inom SITES nätverket och hör organisatoriskt till Institutionen för Naturgeografi (NG).
Webbplats: natgeo.su.se/tarfala-forskningsstation
Kontaktperson: Gunhild ’’Ninis’’ Rosqvist

 

The Intravital Microscopy Facility of Stockholm University (IVMSU)

Intravitalmikroskopi
Webbplats: su.se/ivmsu
Kontakt: IVMSU@su.se

 

Tovetorp Forskningsstation

Tovetorp är en zoologisk forskningsstation belägen i Södermanland. Här bedrivs forskning inom etologi och ekologi och undervisning. Stationen, som är en del av Zoologiska institutionen, erbjuder utmärkta möjligheter för möten av olika slag.
Webbplats: zoologi.su.se/en/research/tovetorp
Kontaktperson: Jan Alvar Lindencrona

 

Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus rymmer sex laboratorier där det dagligen utförs experiment inom naturvetenskap, teknik och matematik tillsammans med skolungdomar. 
Webbplats: vetenskapenshus.se
Kontaktperson: Cecilia Kozma

 

Växthus

Sex forskningsväxthus om totalt 150 m2, där ett växthus har möjlighet till sänkt temperatur. Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
Kontaktperson: Peter Hambäck

 

Zeppelin Forskningsstation

Svalbard
Svalbard

Station för studier av aerosol-moln-klimat växelverkan, ligger på Svalbard och tillhör ACES.
Webbplats: aces.su.se/zeppelin
Kontaktperson: Johan Ström och Radovan Krejci