FORSKNING OCH UTBILDNING

Området ska

• säkra Norditas framtid som ett oberoende forskningsinstitut • uppmuntra till en bredare användning av SciLifeLab:s faciliteter/plattformar
• följa upp SU:s strategier för SciLifeLab
• fortsätta utveckla miljöområdet inom SciLifeLab
• tillse att ämnet analytisk kemi ges goda förutsättningar att utveckla en stark forsknings- och undervisningsmiljö
• stimulera bildandet av en bred verksamhet inom området cirkulära system i anslutning till ämnet analytisk kemi och miljö- och ekonomiaspekter inom återvinningsområdet
• verka för att stärka neurovetenskap som ett interdisciplinärt forskningsområde på SU
• följa upp utvecklingen av Matematiska institutionens nya avdelning för beräkningsmatematik och det nya forskarutbildningsämnet beräkningsmatematik
• verka för MND:s förutsättningar att bedriva forskning och utbildning av fortsatt hög kvalitet
• beakta Centrum för paleogenetik (CPG) i anslutning till lärarrekryteringar
• vidareutveckla arbetet med regional, nationell och internationell forskningsinfrastruktur
• stimulera ökat forskningsengagemang vid MAX IV, ESS och SITES
• öka engagemanget i SeRC, Swedish e-science Research Centre
• stärka områdets dialog med Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik, NT-rådet
• stärka områdets stöd till lärares/forskares arbete med större forskningsansökningar
• verka för att institutionerna stärker sitt stöd för arbete med projektansökningar
• förtydliga rekommendationer om institutionsstöd till unga forskare – särskild stöd till biträdande lektorer
• främja uppbyggnad och verksamhet i Young Faculty
• verka för att elektroniska labb-böcker används för all experimentell verksamhet
• verka för att vetenskapliga data som produceras görs tillgängliga genom open access
• delta aktivt i arbetet med SU:s kommande system för kvalitetssäkring av forskning
• stödja och följa upp arbetet med laborativ säkerhet
• verka för att en obligatorisk utbildning anpassad för ledningspersoner rörande laboratoriesäkerhet skapas
• genomföra en översyn av FUF-medlens prestationsdel
• implementera/integrera universitetets kvalitetssäkringssystem inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
se över områdets handledarutbildning avseende utformning och innehåll
• arbeta fram gemensamma regler för områdets doktorsavhandlingar avseende, till exempel, återanvänt tidigare publicerat material och beskrivning av doktorandens bidrag till de arbeten som ingår
• utveckla och genomföra en enkät till samtliga doktorander inom området
• införa ett digitalt system för individuella studieplaner i samarbete med det Humanvetenskapliga området
• utveckla moment som stärker och tydliggör forskarutbildningens arbetslivsanknytning såväl i början som slutet av utbildningen
• verka för att stärka rekryteringen av studenter till det Naturvetenskapliga områdets utbildningar
• fortsätta stimulera studenter att genomföra utbytesstudier
• stärka kontakterna med specifika lärosäten med avsikt att få till attraktiva studentutbytesavtal
• verka för en ändamålsenlig och ekonomiskt hållbar sjukhusfysikerutbildning i Stockholmsområdet och nationellt
• vidta lämpliga åtgärder för att området ska uppnå takbeloppet med bibehållen hög kvalitet
• erbjuda kurser som svarar mot de behov som finns för att lärare i skolan ska få den ämnesmässiga och utbildningsvetenskapliga kompetensutveckling som krävs för yrkesutövningen
• öka samarbeten mellan områdets institutioner gällande utbildning
• följa uppbyggnaden av den nya VFU-modellen och verka för att det blir en väl fungerande och likvärdig VFU för alla lärarstudenter
• stärka ämneslärarutbildningen och långsiktigt utbilda fler ämneslärare med hjälp av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
• ta fram åtgärder för att minska avhopp på områdets utbildningar
• stärka förutsättningarna för studentinflytande, framförallt vid beredning av ärenden som rör studenternas utbildning och arbetsmiljö
• stärka förutsättningarna för digitalisering av utbildning
• utreda behovet av områdesgemensamma kurser i programmering, matematik och statistik
• vidta olika åtgärder för att stärka arbetslivsanknytningen i områdets utbildningar
• stärka arbetet med breddad studentrekrytering och breddat deltagande
• stärka arbetet med områdets alumner
• stärka områdets rekrytering av internationella studenter
• följa upp satsningen på utbildningsportaler för internationell studentrekrytering
• utveckla den engelskspråkiga webben som vänder sig till internationella studenter

Rekrytering och kompetensutveckling

• säkerställa att pedagogiskt sakkunniga används vid rekrytering av och befordran till universitetslektor och professor
• utveckla den pedagogiska kompetensen hos områdets lärare
• verka för att icke-svenskspråkiga lärare lär sig svenska
• se över kraven för att bli antagen som docent
• se över process och kriterier för bedömning vid befordran från universitetslektor till professor
• verka, i samråd med universitetsledning och det Humanvetenskapliga området, för möjligheter till löneändring i samband med befordring av lärare och vid utnämningen av docenter
• undersöka om befordringstidpunkt skiljer sig för lärare som är kvinnor respektive män
• uppmuntra anställning av fler adjungerade lärare/ professorer samt utadjungering av lärare

SAMVERKAN OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Området ska

• öka områdets stöd till att synliggöra och informera om forskning
• inventera och synliggöra den samverkan som redan finns
• utveckla informationen om samverkan på områdets webb
• diskutera incitamentsstrukturen för samverkan
• verka för att utveckla samverkan mellan området, Stockholms stad och regionen
• verka för att säkra finansieringen av Bergianska trädgården och trygga infarten till trädgården
• lyfta fram forskningsstationernas möjligheter för samverkan • anordna workshops om samverkansfrågor
• synliggöra hållbar utveckling inom utbildningsutbudet
• förbättra förutsättningarna att anordna videokonferenser och e-möten vid universitetet
• öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och studenter om hur man begränsar klimatpåverkan från tjänsteresor och motsvarande

VERKSAMHETSSTÖD

Området ska

• verka för att lösa lokalproblemen för ACES, MISU och kemiinstitutionerna
• undersöka hur A- och C-husen på Arrheniuslaboratoriet skall uppnå godtagbar standard
• verka för att nyanställda lärare, inklusive de med experimentell verksamhet, får snabb tillgång till erforderliga lokaler/laboratorier
• bevaka områdeskansliets förutsättningar att fortsatt hålla hög kvalitet
• verka för teknisk och administrativ personals möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
• bevaka kompetensförsörjning av teknisk och administrativ personal
• följa upp implementeringen av lokala RALV-råd
• se över stödet till områdets mekaniska verkstäder