FORSKNING OCH UTBILDNING 

Området ska

Områdesgemensamma åtgärder

• verka för att områdets forskning och utbildning bedrivs på ett sätt som är förenligt med SU:s klimatfärdplan och FN:s hållbarhetsmål 
• stärka forsknings- och utbildningssamarbetet inom Stockholm Trio
• förbereda förslag till forskningsprofilering av Stockholms universitet inför införandet av nya prestationsbaserade principer för FUF-fördelning till universiteten 2023
• följa upp alla institutioner/motsvarandes arbete mot en anslagsekonomi i balans
• diskutera och besluta om en strategisk användning av en eventuell utökad FUF-budget
• följa upp parametrarna för kvalitetssäkring av forskning i dialog med institutionerna
• vid behov initiera riktade utvärderingar av forskningsmiljöer där kvalitetssäkringen indikerar särskilda utmaningar
• stärka områdets dialog med Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknik, NT-rådet, och råd för forskningens infrastrukturer, RFI, inom ramen för URFI
• undersöka möjligheten att öka finansieringen av områdets forskningsinfrastruktur via RFI:s utökade budget och nya utlysningar
• verka för att områdets lärare och forskare uppmärksammar och nyttjar de nya och de stärkta Nationella Forskningsprogrammen (NFP:s) hos de statliga forskningsråden
• stärka områdets stöd till lärares/forskares arbete med större
forskningsansökningar
• verka för att institutionerna stärker sitt stöd för arbete med projektansökningar
• i samarbete med SUB implementera rutiner för lagring av forskningsdata
• verka för att vetenskapliga data görs tillgängliga genom open access och FAIR-dataprincipen
• verka för att elektroniska labb-böcker används 

Riktade åtgärder

• följa upp arbetet med implementeringen av universitetsgemensamma rutiner och regler för laborativ säkerhet
• följa upp utbyggnaden av verksamheten inom ämnet analytisk kemi och dess organisatoriska integration inom MMK
• följa upp utvecklingen av den nya centrumbildningen SUCCeSS, inom cirkulära system
• följa upp utvecklingen inom det nya ämnet beräkningsmatematik gällande forskning, undervisning och lärarkapacitet
• undersöka möjligheten att inrätta ett centrum i strålningsvetenskap 
• verka för att lösa finansieringen av ombyggnaden av Askölaboratoriet
• verka för möjligheten att brett utveckla forskning i anslutning till forskningsstationen Tarfala, genom en strategisk lärarrekrytering 
• säkra Norditas framtid som en internationellt ledande forskningsmiljö i teoretisk fysik 
• utreda hur MISU:s forsknings- och utbildningsverksamhet bäst organiseras 
• följa upp utvecklingen av klimatforskningssamarbetet med KTH inom ramen för Bolincentret
• följa upp arbetet med externa forskningsbidragsansökningar vid MND
• säkra det naturvetenskapliga och matematiska ämnesperspektivet inom en eventuell ny organisation av lärarutbildningar inom det Humanvetenskapliga området
• beakta KRC:s och PRIM-gruppens placeringar vid en eventuell omorganisation av lärarutbildningen 

SciLifeLab-åtgärder

• arbeta fram en plan/strategi för hur SU ska delta i och påverka utvecklingen av RoadMap 2020–2030 för SciLifeLab, och ”Data-Driven Life Science”
• verka för att SFO-medlen eller motsvarande basanslag garanteras för en långsiktig finansiering av verksamheten vid SciLifeLab, med fokus på ett Stockholm Trio-drivet excellent forskningscenter vid Campus Solna
• verka för den fortsatta utvecklingen av en excellent forskningsmiljö vid Campus Solna, som samspelar med den nationella infrastrukturen
• agera för att SU och dess forskare/lärare har goda förutsättningar att verka vid Campus Solna som forskningsmiljö, och uppmuntra/stimulera en bred användning av den nationella infrastrukturen
• delta aktivt i skapandet av koordinerade forskningsprogram/kluster inom SciLifeLab och överväga att rekrytera framtida Fellows och eventuellt seniora forskare/lärare (lektorer/professorer) inom dessa
• som del i att stödja miljöområdet vid SciLifeLab, stödja den fortsatta utvecklingen av exposomics både som forskningsområde och som servicefacilitet.
• stödja utveckling av teknologier och kandidatfaciliteter inom SU som har god potential att bli framtida SciLifeLab infrastrukturfaciliteter, t.ex. genom utlysning av medel för medeldyr utrustning

Samarbetsåtgärder

• beakta möjligheten att genom samfinansiering med H-området rekrytera biträdande lektorer till verksamheten runt CPG – Centrum för paleogenetik
• följa upp utvecklingen av neurovetenskap som ett interdisciplinärt forskningsområde på SU och inom Stockholm trio
• verka för att, t.ex. inom ramen för Stockholm trio-samarbetet, utveckla lokal, regional och nationell forskningsinfrastruktur i Stockholmsområdet
• öka engagemanget i SeRC, Swedish e-science Research Centre
• stimulera forskares användning av nationella forskningsinfrastrukturer som t.ex. MAX IV, ESS och SciLifeLab 
• inom Stockholm trio-samarbetet inventera befintlig forskningsinfrastruktur inom fakulteten (och på SU) och uppdatera fortlöpande informationen om dessa på webben

Åtgärder för utbildning på forskanivå

• genomföra och följa upp enkät rörande forskarutbildningens kvalitet
• följa upp pandemins effekter på forskarutbildningens kvalitet
• ta fram förslag på hur jämlikhetsaspekter kan integreras mer i forskarutbildningen
•  inrätta en struktur för organisation och finansiering av områdesgemensamma doktorandkurser
• utveckla indikatorer för säkring av forskningskvalitet som rör forskarutbildningen
• utvärdera alternativ för plagiatkontroll av avhandlingar
• utveckla formerna för halvtidskontroll i forskarutbildningen
• bevaka införandet av det digitala systemet för individuella studieplaner i samarbete med det Humanvetenskapliga området
• verka för en stärkt arbetsmarknadsanknytning inom utbildning på forskarnivå
• stärka samarbetet inom CIVIS med avseende på utbildning på forskarnivå

Åtgärder för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

• öka utbildningssamarbetet mellan områdets institutioner genom strategiska satsningar på utvecklingsprojekt
• verka för en hållbar finansiering av sjukhusfysikerutbildningen på SU och nationellt i samverkan med Region Stockholm
• verka för att SU tar ett samlat grepp om MOOC-ar och genomför en central upphandling av en plattform för denna undervisningsform
• underlätta skapandet av tvärvetenskapliga utbildningar, även områdesöverskridande sådana
• utreda om området bör ha färre och bredare utbildningsprogram
• ta fram en modell för hur vi kan erbjuda metod- och breddningskurser (exempelvis programmering, matematik, statistik, klimat, hållbarhet, etc.) inom våra utbildningar
• fortsätta arbetet med att ha mobilitetsfönster för internationellt studentutbyte på våra utbildningar, framförallt kandidatprogrammen
• identifiera och dra nytta av positiva effekter på våra utbildningar under corona-pandemin
• verka för att nå upp till takbeloppet (utbildningsuppdraget) med bibehållen kvalitet
• utvärdera satsningen på livslångt lärande och överväg fortsatta satsningar på detta område
• verka för en stärkt arbetsmarknadsanknytning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
• stärka samarbetet inom CIVIS med avseende på utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Åtgärder för lärarutbildning

• säkerställa att rekrytering av lärarstudenter sker genom antagning till kandidatprogrammen och genom att studenter antagna på alla kandidatprogram informeras om KPU
• följa implementeringen av den nya VFU-modellen och verka för att det blir en väl fungerande och likvärdig VFU för alla lärarstudenter
• om lärarutbildningsorganisationsutredningens förslag genomförs, 

  • säkra, i samarbete med H-området, N-områdets inflytande på lärarutbildning, lärarrekrytering och forskning inom NV- och matematikdidaktik 
  • säkra att NV-området får fortsatt fullgott stöd inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik

Kommunikationsåtgärder

• stärka kommunikationsarbetet och tydliggöra uppdrag och mandat för informationberedningen 
• stärka samarbetet mellan Informationsberedningen och Grundutbildningsberedningen, GB
• stärka Informationsberedningens studentrekryteringsarbete
•stärka institutionernas och fakultetens kommunikations- och rekryteringssamarbete med Vetenskapens hus 
• utveckla och stärka kompetensen för att arbeta med digitala event 
• i samband med projekt Webb2021 göra en översyn av den information som ligger på fakultetswebben 
• utveckla information på webben om gymnasiearbeten och forskarskolan för gymnasieelever
• marknadsföra våra kandidatutbildningar för studenter på basåret, orienteringskurser och hos andra utbildningsanordnare
• möjliggöra att institutionerna på ett effektivt sätt, med tillgång till funktionella administrativa verktyg, kan nå ut till alumner och presumtiva studenter

Åtgärder för rekrytering och kompetensutveckling 

• värna möjligheterna till strategiska lärarrekryteringar under arbetet med en ekonomi i balans
• utarbeta rutiner för och initiera halvtidsutvärderingar för alla biträdande lektorer som är anställda enligt ”nya” förordningen (SFS 2017:844)
• säkerställa att institutionerna erbjuder goda startvillkor och utvecklingsmöjligheter för nyanställda lärare
• se över proceduren för nominering av interna WAF-kandidater
• verka för att icke-svenskspråkiga lärare lär sig svenska
• säkerställa att alla ledamöter i lärarförslagsnämnder utbildas i rekryterings- och jämställdhetsfrågor 
• inrätta avstämningsmöten, för erfarenhetsutbyte och uppföljning av jämställdhetsfrågor, med lärarförslagsnämndernas ordförande och vice ordförande
• rekommendera att institutionerna inför ett system för nedsättning av undervisning i anslutning till föräldraledighet, med bibehållen möjlighet till pedagogisk meritering för biträdande lektorer 
• följa upp institutionernas jämställdhetsarbete vid institutionsbesök 
• analysera löneutvecklingen för olika lärarkategorier med särskilt fokus på underrepresenterat kön
• genomföra en enkät till alla lärare och självständiga forskare för att få underlag för vidare stödåtgärder samt behov av ändrade rutiner
• utveckla en utbildning för forskningsledare med fokus på ledarskap ur ett jämställdhetsperspektiv
• utvärdera bedömningsprocessen vid befordran och vid docentansökningar i relation till tillämpningen av kriterier och bedömningsgrunder, med hjälp av sakkunnig granskare


SAMVERKAN OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Området ska

• verka för att områdets samverkan bedrivs på ett sätt som är förenligt med SU:s klimatfärdplan och FN:s hållbarhetsmål
• skapa bra kommunikations- och informationsflöde med Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
• inventera och synliggöra fakultetens samverkan i form av mobilitet, affiliering, adjungering, samarbeten och sampublikation med icke-akademiska parter, deltagande i samhällsdebatten, expertroller, etc.
• öka samverkan med Stockholms stad och Region Stockholm
• synliggöra samverkan på webben 
• verka för ett ökat samarbete med Folkuniversitetet
• ge förutsättningar för en god utveckling av Bergianska botaniska trädgården
• arbeta för en långsiktig finansiering av Bergianska botaniska trädgården
 

VERKSAMHETSSTÖD 

Området ska

• verka för att det centrala administrativa verksamhetsstödet fullt ut svarar mot institutionernas behov även med en ekonomi i balans 
• verka för goda planeringsförutsättningar för institutionerna avseende hyreskostnader, universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 
• verka för att minska hyreskostnaderna
• bevaka arbetet avseende upphandlingsfrågor
• verka för en god dialog mellan kärnverksamhet och förvaltning gällande det centrala IT-stödet och dess budget 
• medverka till att institutionerna följer universitetets policy och riktlinjer för informationssäkerhet
• implementera den nya organisationen av fakultetens mekaniska verkstäder
• bevaka att nyanställda lärare, inklusive de med experimentell verksamhet, får snabb tillgång till erforderliga lokaler/laboratorier, även när ombyggnation krävs
•  följa upp institutionernas systematiska arbetsmiljöarbete vid institutionsbesöken
•  bevaka det centrala stödet till institutionerna avseende internationalisering av utbildning
• bevaka områdeskansliets förutsättningar att utgöra ett funktionellt verksamhetsstöd 
• verka för befintlig teknisk och administrativ personals möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
• bevaka institutionernas möjligheter att rekrytera kvalificerad teknisk och administrativ personal