1. Åtgärder för att forskningen ska vara internationellt ledande och drivande i framväxten av ny kunskap

 • Stärk och utveckla områdets forskningsmiljöer genom att vidareutveckla kvalitetsdialogerna för forskning, fokusutvärderingarna och det strategiska lärarrekryteringsarbetet
 • Rekrytera lärare i första hand till biträdande lektoratsnivån
 • Utvärdera områdets nuvarande satsningar på ”core facilities”
 • Stärk och utveckla områdets forskningsmiljöer genom väl avvägda strategiska satsningar på forskningsinfrastruktur, ”core facilities” och teknikplattformar
 • Beakta alternativet att använda WAF-nomineringar, särskilt externa, när det finns möjlighet att göra långsiktiga strategiska lärarrekryteringar den vägen
 • Stimulera rekryteringen av doktorander och utnyttja de möjligheter som externa satsningar som t.ex. WISE, DDLS och WINQ erbjuder när det gäller sådan rekrytering
 • Stärk fakultetens arbete med att söka större forskningsbidrag, särskilt Wallenberg Scholars och ERC-bidrag 
 • Uppmana institutionerna/motsvarande att stärka sina processer för att stödja arbetet med små och medelstora forskningsbidragsansökningar 
 • Stärk SU:s organisatoriska engagemang i verksamheterna på Campus Solna och SciLifeLab
 • Stimulera SU-forskare att öka sin användning av infrastruktur inom SciLifeLab
 • Undersök hur relevanta forskargrupperingar på området skulle kunna bli inbjudna som affilierade forskargrupper till WASP programmet (Wallenberg AI. Autonomous Systems and Software Program)
 • Undersök möjligheten att skapa en centrumbildning för beräkningsvetenskaper, AI och maskininlärning på Stockholms universitet
 • Säkra verksamheten vid den Bergianska botaniska trädgården, om möjligt på andra sätt än genom det Naturvetenskapliga områdets egna FUF-anslag
 • Stärk områdets dialog med VR:s ämnesråd för naturvetenskap och teknik, VR-NT, och fortsätt att utveckla samarbetet med Rådet för forskningens infrastruktur, RFI, inom ramen för URFI
 • Kommunicera att SU är ett internationellt ledande forskningsuniversitet i syfte att stärka vårt anseende och rekryteringen av studenter och medarbetare
 • Gör inspel till forskningsfinansieringsutredningen och forskningspropositionen

2. Åtgärder för att utbildning ska vara bred, forskningsanknuten, och av hög internationell kvalitet för individens och samhällets utveckling

 • Utred hur områdets utbildningsprofil kan stärkas och utvecklas mot ytterligare höjd utbildningskvalitet och för att locka fler studenter

 • Utred förutsättningarna för att skapa och använda en gemensam kursmodul för grundläggande färdigheter i matematik, programmering, statistik och data-analys i områdets kandidatprogram

 • Analysera hur väl områdets utbildningar svarar mot samhällets och arbetsmarknadens behov

 • Utveckla utbildningssamarbetet inom ramen för Stockholm Trio och CIVIS

 • Säkra och utveckla områdets engagemang i och inflytande över   lärarutbildningen och då särskilt ämneslärarutbildningarna i naturvetenskap och matematik

 • Utarbeta en strategi för utbildning inom ramen för omställningsstudiestödsreformen och livslångt lärande

 • Agera för att den statliga ersättningen, den så kallade prislappen, för utbildning i de naturvetenskapliga ämnena och matematiken höjs

 • Stärk internationaliseringen av utbildningen genom utbyten och genom rekrytering av internationella studenter

 • Fullfölj rekryteringen av en fakultetskommunikatör och stärk samarbetet mellan Informationsberedningen och Grundutbildningsberedningen för att öka studentrekryteringen

 3. Åtgärder för att säkerställa en välfungerande organisation med starka akademiska miljöer som bedriver ett strategiskt rekryterings- och kompetensförsörjningsarbete

 • Rekrytera en observatör, bland annat för att bevaka jämställdheten i rekryteringsarbetet, till våra lärarförslagsnämnder
 • Stärk arbetet med att premiera pedagogisk skicklighet genom att bland annat se över möjlighet att ha pedagogiskt sakkunnig ledamot i lärarförslagsnämnderna
 • Verka för att reformen med anställningsbenämningarna Stabsforskare (”Staff Scientist”) och 1:e Stabsforskare (”Senior Staff Scientist”) genomförs
 • Se över principerna för fördelning av FUF-anslagsmedel till institutionerna/motsvarande
 • Stöd det planerade samgåendet mellan Institutionen för organisk kemi och Institutionen för material- och miljökemi
 • Stöd den Zoologiska institutionen i dess arbete att nå en ekonomi i balans genom att tillhandahålla extern rådgivning minst fram till och med utgången av 2023 och genom fortsatta tertialvisa ekonomiska avstämningar med institutionen
 • Stärk, tillsammans med förvaltningen, den ömsesidiga tilliten mellan område och förvaltning så att det förvaltningsstöd som området erhåller stärks
 • Verka för att skapa en universitetsgemensam jämställdhetsutbildning för framförallt lärare
 • Verka för att områdets samtliga lokaler är ändamålsenliga, har god standard och är kostnadseffektiva, bland annat genom ett universitetsgemensamt lokalplanerings- och lokaloptimeringsarbete

4. Åtgärder för att universitet ska vara en samhällskraft som bidrar till demokrati och hållbar utveckling

 • Stärk inslagen av hållbar utveckling inom områdets utbildningsutbud
 • Arbeta för att målen i Stockholms universitets klimatfärdplan nås och betona särskilt betydelsen av forskning, utbildning och samverkan inom områdena klimat, hav och miljö och hållbarhet i detta sammanhang
 • Uppmana institutioner/motsvarande att vid de återkommande avstämningarna med områdesledningen redogöra för hur deras klimatavtryck utvecklas, och kan minskas, över tid
 • Stimulera ytterligare SU-forskning inom området miljö och hälsa på SciLifeLab
 • Genomför en förstudie av olika organisatoriskt möjliga former för att göra en satsning på grundläggande strålningsvetenskap, riktad mot dess hälsomässiga och medicinska tillämpningar, i samarbete med Region Stockholm och eventuella andra externa intressenter
 • Uppmuntra områdets lärare och forskare att föra ut vetenskapligt baserad kunskap samt att delta i samhällsdebatten och demokratiska processer