Att ständigt utveckla Sverige som kunskapsnation är en angelägen uppgift för samhällets aktörer. Som strategisk forskningsfinansiär har Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) identifierat rörlighet mellan olika sektorer, så kallad intersektoriell rörlighet, som ett sätt att stärka kompetensutveckling. Det är främst tre program inom SSF som ger denna möjlighet: Strategisk mobilitet, Industridoktorand samt Forskningsinstitutsdoktorand.

För att dela erfarenheter kring rörlighet bjuder SSF in till ett seminarium mellan industridoktorander, institutsdoktorander, deltagare inom programmet strategisk mobilitet, handledare inom akademi, industri och institut samt övriga intressenter.

I samband med seminariet, som sammanfaller med att SSF fyller 25 år, presenterar konsultföretaget Technopolis en utvärdering av nyttan med programmen. Här konstateras bland annat att den vetenskapliga kvalitén är lika, eller högre, hos industridoktorander jämfört med de som disputerat inom akademin. 

Seminariet innehåller också en interaktiv workshop, av typ ”World Café”; ett strukturerat koncept för rundabordssamtal med en app som sammanställer och presenterar svar på olika frågeställningarna.

Hela programmet hålls på svenska.

Program och anmälan på strategiska.se