Övergripande mål

  • Att hävda den fria grundforskningen 
  • Att bedriva internationellt framstående forskning och utbildning
  • Att bedriva undervisning baserad på resultat från och i nära kontakt med vetenskaplig forskning
  • Att bidra till samhällets utveckling genom att tillgodose dess behov av kunskap och kompetens inom naturvetenskap
  • Att värna om ett effektivt och rationellt, kollegialt baserat arbetssätt 
Lagerkransar och diplom.
Lagerkransar och diplom. Foto: Eva Dalin

Studenter

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

(% kvinnor/män)

Helårsprestationer

Helårsstudenter

2020

2 512 (58/42) 3 792 (55/45)

2019

2 236 (59/41) 3 149 (55/45)


Uppdragsutbildning

(% kvinnor/män)

Helårsprestationer

Helårsstudenter

2020

95 (85/15) 116 (82/18)

2019

85 (84/16) 105 (81/19)


Utbildning på forskarnivå

(% kvinnor/män)

Aktiva

Nyantagna

2020

663 (48/52)           113 (50/50)     

2019

670 (46/54)   144 (48/52)

 

Examina

(% kvinnor/män)

Kandidatexamen

Magister-/Masterexamen

Doktorsexamen

2020

227 (58/42)               266 (55/45) 114 (41/59)          

2019

204 (51/49) 273 (52/48) 115 (37/63)

 

Personal

(% kvinnor/ män)

Professorer* 

Lektorer

Adjunkter

Bitr. lektorer

Övriga lärare

2020

181
(26/74)     
118
(30/70)  
22
(82/18)  
36
(39/61)   
3
(42/58)     

2019

179
(25/75)
116
(30/70)
26
(82/18)
35
(40/60)
3
(32/68)


Årsarbetskrafter
Källa: IVS (PGPE05)
*Professorer inkluderar gästprofessor och adjungerad professor

 

Publikationer

 

2020

2019

Referee-granskade

1987    1912   

 

Forskningsindikatorer

 

VR-medel*

Antal WAF**

Antal ERC-bidrag***

2020

157 (13,8) Utlysning vartannat år,
ingen 2020 
1

2019

143  (12,9) 3 3

 

*VR-medel till SU inom naturvetenskap och teknik i Mkr (procent av totalt utdelade medel inom naturvetenskap och teknikvetenskap). Källa: VR:s årsredovisning 2020
**Antal Wallenberg Academy Fellows till området. 
***Forskare som under året beviljats ERC-bidrag med SU som värd från start.

 

Ekonomi

Utbildning på grund- och avancerad nivå

2020

2019

Anslag 303 Mkr 296 Mkr
Externa bidrag* 39 Mkr 15 Mkr
Externa uppdrag* 14 Mkr 16 Mkr
Delsumma 369 Mkr 327 Mkr

Forskning och utbildning på forskarnivå

 
Anslag 940 Mkr 888 Mkr
Externa bidrag* 1 040 Mkr 1 000 Mkr
Externa uppdrag* 48 Mkr 40 Mkr
Delsumma 2 028 Mkr 1 928 Mkr

Totalt

2 397 Mkr

2 255 Mkr

 

*Rör förbrukade medel

 

Ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien 2021

51 ledamöter från fakulteten