Investeringen är den största av sitt slag i Sverige. Av de fyra forskningsplattformar vid Stockholms universitet som tilldelas medel är tre kopplade till Institutionen för material-och miljökemi och en är kopplad till Fysikum.

– Det är fantastiskt kul att WISE beslutat att göra så stora satsningar på infrastruktur för materialforskning på just Stockholms universitet. Universitetet har glädjande nog fått en betydande del av hela den satsning som nu görs av WISE. De nya satsningarna kommer att möjliggöra för universitetet att utveckla ny och kraftfull infrastruktur för materialforskning och komma en stor del av forskarna inom detta område till gagn, säger Lena Mäler, som är dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. 


Största satningen i Sverige på materialvetenskap

WISE är den största satsningen någonsin på materialforskning för hållbarhet i Sverige och är möjlig tack vare finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. För att bekämpa klimatförändringar och för att ställa om till ett hållbart samhälle finns ett stort behov av nya och avancerade material. För att snabba på denna omställning behövs infrastrukturer för spetsforskning som kan bidra till att skapa mer kunskap om material och utveckla gröna teknologier. 

 Att hitta nya material för en hållbar värld kan bara uppnås genom kunskap. Materialvetare använder sig av forskningsverktyg i form av spektrometrar, mikroskop och andra instrument för att upptäcka och förstå materialens grundläggande egenskaper och vi är övrtygade om att den kommer få ett enormt genomslag och snabba på omställninge, säger Magnus Berggren och Olle Eriksson, förståndare respektive vice föreståndare för WISE. 

 

De forskningsplattformar vid Stockholms universitet som beviljas medel är: 

 • CircuLab - Circular and Sustainable Materials Synthesis, Processing, Applications and Hazard Assesment Laboratory
  Professor Aji Matthew, Institutionen för material- och miljökemi
  Professor Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi

   
 • Ultrafast Operando Photoelectron Spectroscopy
  Professor Anders Nilsson, Fysikum

   
 • High-field Materials NMR and MRI
  Professor Niklas Hedin, Institutionen för material- och miljökemi

   
 • Electron Microscopy Platform
  Professor Gunnar Svensson, Institutionen för material- och miljökemi

   

Länk till pressmeddelande (på engelska)
Här kan du läsa mer om WISE


Tidigare nyheter om WISE från Stockholms universitet

Nyrekryteringar inom jättesatsning på hållbara material
Första forskningsprojekten inom WISE beviljas 260 miljoner kronor
WISE – Materialvetenskaplig forskning för en hållbar värld

 

Om WISE

WISE (The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability ör den största satsningen på materialvetenskap någonsin i Sverige och kommer att omfatta stora investeringar vid de ledande universiteten i Sverige under 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. 

Programmet är ett samarbete mellan Chalmers tekniska hhögskola-CTH, Kungliga tekniska högskolan-KTH, Linköping universitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet samt Lunds universitet. 

Via samarbeten med industri och samhälle ska WISE främja och aktivera en omställning mot ett hållbart samhälle och samtidigt flytta fram den vetenskapliga gränsen inom materialvetenskap som starkt etablerar Sverige som en ledande nation inom området. 

WISE finaniseras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och den totala budgeten för WISE-programmet är nära 3 miljarder SEK under 2022-2033.