Samordnarens uppdrag är att vara en extra resurs som ska kartlägga det befintliga internationaliseringsarbetet och utifrån detta skapa förutsättningar för att öka antalet svenska studenter som åker på utbyte, öka antalet internationella masterstudenter, förbättra studentupplevelsen för de internationella studenterna som läser vid fakulteten samt samordna den internationella verksamheten där det finns behov.

Sofia är anställd vid Områdeskansliet och en referensgrupp har skapats för att stödja hennes arbete och vara ett forum för diskussion och feedback. Referensgruppen består av en representant från varje sektion samt ordföranden för Grundutbildningsberedningen. Just nu pågår specifika insatser för att bättre integrera svenska och internationella studenter, översyn av utbytesavtal, informationsinsatser för att öka intresset bland svenska studenter att åka på utbyte, utveckling av webben i syfte att öka rekryteringen av utländska masterstudenter samt förarbeten för att ta fram en strategi för internationalisering inom grundutbildningen.