Forskarna ska undersöka om strategierna är mer genomförbara om medborgarna samtidigt informeras om målens positiva effekter, som exempelvis högre livskvalitet vid minskade utsläpp. Det blir vanligare med marknadslösningar med betalningar för att kompensera för exploatering av mark eller förlust av ekosystemtjänster. Forskarna vill säkerställa att dessa lösningar inte orsakar skada utan maximerar miljön och sociala fördelar. Undersökningar och jämförelser görs mellan länder i Europa och Latinamerika. Om detta handlar två av de fyra projekt som beviljas medel av Formas idag.

 - Vi vill ha ett samhälle som är såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt hållbart. Ofta står dessa olika hållbarhetsmål mot varandra. Vi behöver ökad kunskap om orsakerna till dessa intressekonflikter för att underlätta för beslutsfattare att ta beslut inom samhällsplaneringen. Projekten som beviljas medel idag ser spännande ut och det är glädjande med så många forskningsidéer inom området, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.
 
De projekt som beviljas medel:
Från avfallshantering till avfallsförebyggande - Att minska genomförandeunderskott med hållbara handlingsnät
Hervé Corvellec, Lunds universitet, + 46 42 36 55 03, herve.corvellec@ism.lu.se
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2016: 7 930 000 kronor
 
Välbefinnande i hållbara städer: Att utforska vägar mot en koldioxidsnål framtid
John Holmberg, Chalmers tekniska högskola, + 46 706 45 72 66, john.holmberg@chalmers.se
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2016: 3 624 000 kronor
 
Effektiva och rättvisa regelverk för att finansiera och säkerställa biologisk mångfald
Claudia Ituarte-Lima, Stockholm Resilience Centre, + 46 707 88 54 85 claudia.ituarte@stockholmresilience.su.se
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2016: 5 426 000 kronor
 
Hantering av gränsöverskridande risker: En studie av Göta Älvs vattensystem
Linda Soneryd Göteborgs universitet, + 46 31 786 49 28, linda.soneryd@gu.se
Totalt beviljat belopp fördelat på åren 2013-2016: 7 020 000 kronor