Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har nyligen fattat beslut om bidrag inom två utlysningar. Det totala beloppet uppgår till 62,5 miljoner kronor.

Wallenberg Academy Fellows är ett program som inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2012 för att ge unga och framstående forskare i Sverige mer långsiktiga resurser. Inom programmet har David Drew, Institutionen för biokemi och biofysik, beviljats förlängningsanslag om totalt 8,75 miljoner kronor för ytterligare fem års forskning och Jan Conrad, Fysikum, erhållit ett ettårigt omställningsbidrag på en miljon kronor.

Därutöver har Wallenberg Academy Fellows haft möjlighet att ansöka om att omvandla Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag till förlängningsbidrag inom Wallenberg Academy Fellows. Där har Martin Högbom, Institutionen för biokemi och biofysik, beviljats bidrag på totalt 12 miljoner kronor under sex år och Matthew Hayes, Institutionen för astronomi, har fått 12 miljoner kronor i bidrag för åren 2020-2025.

Inom programmet Wallenberg Scholars får Gunnar von Heijne, Institutionen för biokemi och biofysik, ett förlängningsanslag om totalt 20 miljoner kronor under fem år.

Vetenskapsrådets projektbidrag inom rådsprofessorprogrammet

Ett bidrag gick till Stockholms universitet. Professor Örjan Gustafsson (Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi) beviljades 50 mnkr för ett tioårigt projekt ”Stora Utmaningar inom Klimatforskning: Tinande Permafrost i Arktis och Utsläpp av Bruna Molnen från Indien och Kina”.

Vetenskapsrådets projektbidrag och nätverksbidrag - Swedish Research Links inom utvecklingsforskning.

August Andersson (ACES). Ljusabsorberande Aerosoler Kastar en Skugga Över Subsahariska Afrika. 2 850 000 kr

Johan Eklöf (Institutionen för ekologi, miljö och botanik). Biologisk mångfald, mänskliga förutsättningar och fattigdomsbekämpning: en kollaborativ och komparativ studie av småskaligt sjögräsfiske i Indiska Oceanen och Stilla havet. 3 300 000 kr

S. Noushin Emami (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut). Riktad bekämpning mot värdsökande malariamyggor genom att utnyttja ett trick utvecklat av deras parasiter. 4 050 000 kr

Bengt Mannervik (Institutionen för neurokemi). Glutationtransferaser ger resistens mot kemisk stress i ris (Oryza sativa). Samarbetsland: Egypten. 1 170 000 kr

Lina Mtwana Nordlund (Institutionen för ekologi, miljö och botanik). IPSN: ett forskningsnätverk för social-ekologisk sjögräsforskning i Indiska Oceanen. Samarbetsland: Tanzania. 1 200 000 kr

Energimyndigheten och Vetenskapsrådets anslag till energiriktad grundforskning

Michael Odelius, Fysikum, är en dem som får projektbidrag till energiriktad grundforskning från Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Projektet ”Hybridperovskitsolceller sett i nytt ljus från teoretiska simuleringar av elektronstruktur, dynamik och gränsytor” tilldelas 5 188 685 kr.

Vetenskapsrådets bidrag för Internationell postdok

Bidragen är på 3 150 000 kronor vardera. Följande forskare inom fakulteten får bidrag:

Mikael Holm vid Institutionen för biokemi och biofysik beviljas bidrag för ”Reglering av proteinsyntesen i människa av translationsfaktorn eIF5A”. Värdland: USA.

Vanessa A Masterson vid Stockholms Resilienscentrum beviljas bidrag för ”Kulturella och relationella värden i migration mellan stad och landsbygd: konsekvenser för migranters välbefinnande och ekosystemsförvaltning”. Värdland: Storbritannien.

Jing Wang vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik beviljas bidrag för ”Evolutionära konsekvenser av parningssystemförändringar i Oenothera”. Värdland: Kanada.

Beatriz Villarroel vid Nordita beviljas bidrag för ”Stoftfördunklingens fysik i aktiva galaxkärnor”. Värdland: Spanien.

Cancerfondens forskningsnämnd

Qi Dai (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut). Histonmetyltransferaset PRDM16 i stamcellshomeostas och tumörutveckling. Anslag beviljat för första året: 800 000 kr

Ylva Engström (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut). Reglering av tarmepitelets proliferation, differentiering och tumöromvandling via POU/Oct transkriptionsfaktorer. Anslag beviljat för första året: 800 000 kr

Siamak Haghdoost (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut). Mechanism of mandibular osteoradionecrosis, a healthy tissue damage, in patients treated with radiotherapy for head and neck cancer. Anslag beviljat för första året: 600 000 kr

Ann-Beth Jonsson (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut). Studier av kroniska bakterie-infektioner som ger cellskador och cancer. Anslag beviljat för första året: 800 000 kr

Bengt Mannervik (Institutionen för neurokemi). Biosyntes av dendrogenin A, en potent tumör-inhiberande kolesterolmetabolit. Anslag beviljat för första året: 600 000 kr

Mattias Mannervik (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut). Epigenetik och kromatinreglerande proteiner i Drosophila. Anslag beviljat för första året: 1 000 000 kr

Pål Stenmark (Institutionen för biokemi och biofysik). Strukturbiologiska studier av nya målproteiner inom nukleotid metabolismen och utveckling av cancerläkemedel. Anslag beviljat för första året: 800 000 kr

Eva Sverremark-Ekström (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut). Hur påverkar tarmbakterier gynnsamma och skadliga effekter av kemoterapi? Anslag beviljat för första året: 800 000 kr