Henrik Cederquist. Foto: Niklas Björling

Under våren har fakulteten, tillsammans med övriga fakulteter vid Stockholms Universitet och i landet och världen, ställts inför stora utmaningar på grund av Coronapandemin. Sedan den 18:e mars är undervisningen webb-baserad och Stockholms universitets lokaler är för tillfället stängda för studenter på grund- och avancerad nivå. Det är lite för tidigt att säga hur den extremt snabba övergången till distansundervisning kommer att falla ut, men det står redan nu klart att såväl studenter som lärare och andra som på olika sätt stöder utbildningen har gjort ett fantastiskt arbete! Ordförande för fakultetens Grundutbildningsberedning, Joakim Edsjö, har haft möten varannan vecka med fakultetens studierektorer och därigenom har nya undervisningsfrågor som dykt upp allteftersom Coronasituationen förändrats kunnat hanteras på ett bra och effektivt sätt. Jag själv, Joakim Edsjö och chefen för vårt fakultetskansli, Katariina Kiviniemi Birgersson, ingår också i den så kallade OM-gruppen, en Områdesövergripande grupp för hantering av verksamhetens utmaningar i Coronatider. Det arbetet har främst kommit att handla om utbildningsfrågor eftersom de har varit de mest akuta medan forskningsverksamheten i viss mån och i alla fall inledningsvis har varit något lättare att anpassa. Ganska snart efter nedstängningen i mars fick vi, tillsammans med en rad andra universitet i landet, frågor från media om hur forskningen påverkats. Jag kontaktade då ett antal prefekter på fakulteten och de svarade då att påverkan än så länge – det här var i april – var begränsad, men att det kunde bli svårigheter om krisen blev långvarig. Nu är vi snart framme i mitten av juni och vi ser nu att även forskningen lider skada. Olika typer av data- och provinsamlingar, till exempel de som kräver resor till andra länder, har inte kunnat genomföras. Dessutom har experimentell och annan verksamhet, även den som utförs i anslutning till våra Campusområden, påverkats på olika sätt genom att internationella samarbetspartners inte har kunnat komma hit, genom att utrustnings- och materielleveranser försenats och genom att medarbetare och olika stödfunktioner har haft en lägre närvaro på universitet än normalt. Det senare är naturligtvis en effekt av att man följer Folkhälsomyndighetens krav och arbetar på distans så långt som möjligt vilket självklart är önskvärt och bra men samtidigt innebär det att de spontana mötena, där man snabbt kan få svar på frågor eller diskutera hur man går vidare med ett specifikt problem, blir färre. Från doktorandhåll får vi också signaler att handledarkontakterna har blivit färre än vanligt vilket ju även det är en följd av lägre fysisk  närvaro på universitetet.

Många doktorander är oroliga för hur deras forskarutbildning påverkas av Coronasituationen. Fakultetsledningen kommer, tillsammans med doktorandrepresentanter, att titta närmare på den frågan och en arbetsgrupp har tillsatts. Doktorander vid den Naturvetenskaplig fakulteten är ju oftast anställda men även i det fallet och för att begränsa riskerna för smittspridning  är även doktorandernas kurser webb-baserade. Som anställda har doktorander hela tiden formellt sett haft möjlighet att arbeta med sina forskningsprojekt på plats på universitetet så länge motsvarande aktiviteter  uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering. Dessa möjligheter kan dock ha begränsats av de skäl som nämnts ovan och av andra omständigheter.  Institutionerna kommer att få ansvaret för att i samband med kommande revideringar av de individuella studieplanerna, de så kallade ISP:arna, ta särskild hänsyn till pandemins effekter för varje enskild forskarstuderande.

Sedan den 4:e maj finns möjlighet att söka dispens för att utföra praktiska undervisning på campus och på andra platser. Typiska exempel här är laborationer och fältarbete. Områdesnämnden har beslutat att dispensansökningar gällande undervisning på grund- och avancerad nivå ska skickas till, och behandlas av, Grundutbildningens ordförande. Sedan dess har Folkhälsomyndigheten gått ut med nya rekommendationer som medger viss campusbaserad undervisning från och med den 15:e juni. Detta medför att även annan verksamhet, som till exempel seminarier, gruppundervisning och examination, blir möjlig på plats på campus förutsatt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering och maximalt antal personer i grupp följs. Vi kommer fortsatt att använda samma procedur med skriftliga dispensansökningar. fram till höstterminen början den 31:a augusti.  För höstterminen planerar Stockholms universitet för campusbaserad undervisning och webb-baserad undervisning och senast den 15:e juli ska institutionerna informera studenterna om sina respektive planer. En grundförutsättning här är att Stockholms universitet inte nu tillåter föreläsningar eller andra sammankomster med mer än 50 personer under hösten. I normalfallet är det institutionens prefekt som efter inlämnad riskbedömning ger tillstånd till resor för forskning inom landet. Än så länge finns ett generellt förbud för tjänsteresor utomlands för alla SU anställda, men här diskuteras möjligheten till ett nytt beslut allteftersom många länder öppnar upp för inresande.

Förutom Coronapandemin har fakulteten, och SU som helhet, ytterligare stora utmaningar. Detta gäller inte minst kommande stora hyreshöjningar och hur de kommer att påverka den del av vår ekonomi som bärs av universitets direkta anslag för forskning och utbildning. Under en rad år har institutionerna uppmanats att förbruka myndighetskapital och då att göra detta genom olika typer av tillfälliga satsningar. Dessa aktiviteter har nu kommit igång men med en för hög takt för fakulteten som helhet. På bara några få år kommer fakulteten att ha ett negativt myndighetskapital om det fortsätter på samma sätt. Samtidigt har vår fakultet haft en mycket gynnsam utveckling av inkomster i form av externa forskningsbidrag – 2019 förbrukade fakulteten 1000 miljoner kronor i externa bidragsmedel och hade motsvarande intäkter. Detta var en betydande ökning från åren innan. Nu finns tyvärr orosmoln även här eftersom privata stiftelsers utdelning av forskningsbidrag är beroende av börsens utveckling – till exempel så har Wallenbergstiftelserna meddelat att man inte kommer att lysa ut KAW-projektbidrag 2021. Man avser dock att fullfölja övriga planerade utlysningar och engagemang.

Den 8:e april gav Rektor områdena och förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans till 2023, vilket också innefattar att värna ett mindre positivt myndighetskapital. Fakulteten är ålagd att rapportera planerade åtgärder för en ekonomi i balans senast den 18:e juni 2020. Fakultetsledningen har genomfört zoom-samtal med ledningarna för fakultetens femton institutioner och fyra centrumbildningar. Diskussionerna, som varit både konstruktiva och belysande, har rört ekonomi och möjligheterna till effektiviseringar och besparingar givet de olika enheternas särarter.  Förhållandena är olika på olika institutioner och centra men åtgärderna vi ser rör ändringar av finansieringen av doktorander och postdoktorer, i vissa fall justering av OH-uttag på externa bidrag och fortsatt minskning av lokalytor. Det här medför stora utmaningar, men nu ökar studentkullarna och intresset för utbildning och vetenskap.  Vetenskapens och den obundna forskningens stora betydelse har tydligt synliggjorts i media och bland allmänheten så här i Coronatider. Man vill veta hur Coronasmittan ska begränsas, behandlas och förhindras. För det krävs forskning, forskningskompetens och resurser. Åtminstone på sikt borde detta ge genomslag i tilldelningen av forskningsmedel till statliga forskningsfinansiärer och universitet.  På utbildningssidan får fakulteten nya resurser för att erbjuda det naturvetenskapliga basåret, ge fler sommarkurser och ytterligare bidra till samhällets kompetensförsörjning med fokus på bristyrken. Samtidigt har vi fortsatt en utmaning i att som fakultet nå upp till vårt utbildningsåtagande – här kunde vi se en viss positiv trend för 2020 jämfört med 2019 innan Coronarestriktionerna infördes.

Vårterminen 2020, har väl inte varit lik något någon av oss varit med om tidigare, men nu hoppas vi att så smått och gradvis kunna gå tillbaka till verksamhet i normal form med bland annat val av en ny områdesnämnd i höst. Det kommer att ta tid för verksamheten att anpassa sig och att återgå till mer normala förhållanden vilket naturligtvis kan ge en viss osäkerhet inför planeringen av höstterminen och arbetet i höst. Men innan dess hoppas jag att alla studenter, lärare och medarbetare ska få en vilsam och inspirerande sommarledighet.  

 

Henrik