Henrik Cederquist. Foto: Niklas Björling

Nu är sommaren över och terminen har för min del inletts med två internat – ett med områdesnämndens arbetsutskott och ett med universitetsledningen. Det förstnämnda på Näsby slott som lätt nås med Roslagsbanan och där vi förberedde höstens första områdesnämnd, nästa års fakultetsbudget och mycket annat. Arbetet med områdets åtgärdsplan inleds med utredningar om förutsättningar för undervisning och forskning  om lärande i naturvetenskap och matematik, en eventuell samarbetsplattform med arbetsnamnet ”cirkulära system” för forskning om material ur ett miljö- och hälsoperspektiv, mekaniska verkstäder och de sätt på vilka prestationsdelarna av forskningsanslaget fördelas inom området. Arbetet med rekrytering och befordran av lärare – professorer, lektorer och biträdande lektorer – är naturligtvis av central betydelse för området och för hela universitetet. Att detta är viktigt och att det under en rad år gjorts ett mycket bra sådant arbete, märks tydligt genom att många framstående forskare söker lärartjänster i anslutning till våra internationellt starka forskningsmiljöer och vår väl utvecklade forskningsinfrastruktur. Jag märker också att vårt kollegiala arbetssätt och beslutsfattande är attraktivt och ett viktigt skäl till att många söker sig till SU. Vi lyckas påfallande ofta rekrytera de sökande som lärarförslagsnämnderna satt allra främst. Det är då oerhört viktigt och en självklarhet att vi ska ge våra nya lärarkollegor bästa möjliga start och då duger det inte att byggandet av nya laboratorier och annan nödvändig infrastruktur drar ut orimligt långt på tiden. Det här är ett problem som är speciellt allvarligt för biträdande lektorer som behöver komma igång med sin forskning för att meritera sig för befordran. När det gäller biträdande lektorer finns det också anledning att ta fram åtgärder som syftar till att få en jämnare könsfördelning inom den gruppen av lärare.  Under några år har området, liksom universitetet som helhet, haft svårt att fullt ut fylla sitt utbildningsuppdrag. Inom det naturvetenskapliga området har vi kapacitet att utbilda betydligt fler naturvetare, matematiker och lärare än vad vi  gör idag. Vi kommer under hösten att behöva diskutera detta och också hur vi kan initiera nya attraktiva utbildningar, kanske av institutionsövergripande natur, och hur vi på olika sätt kan erbjuda kurser som bidrar till livslångt lärande och kompetensutveckling. Fakulteten med sina institutioner och centra har alltså många stora och viktiga uppgifter framför sig inom utbildning, forskning och samverkan och jag ser mycket fram mot det arbetet i trygg förvissning om ett fortsatt utmärkt och professionellt stöd från fakultetskansliet.

Universitetsledningens internat  hölls i år på Askölaboratoriet i Trosa skärgård. Askölaboratoriet hör till Östersjöcentrum och förutom universitetsledningens möten fick vi också lyssna på föreståndare Tina Elfwings mycket inspirerande presentation av Östersjöcentrums forskning och också hur man på ett effektivt sätt kommunicerar nya forskningsresultat till beslutsfattare och samhället i stort.  Samma kväll intervjuades Östersjöcentrums vetenskaplige ledare, Christoph Humborg, av TV4-nyheterna. Intervjun gjordes  ombord på forskningsfartyget Electra af Askö och handlade om Östersjöns tillstånd och olika miljöundersökningar som görs från fartyget. Ledningsdiskussionerna rörde den kommande forskningspropositionen, universitetsbudgeten och eventuellt kommande strategiska satsningar, fastighetsfrågor, ett kommande uppdrag från rektor till områdena att vidta åtgärder för att stärka utbildningen på grund- och avancerad nivå. Vi diskuterade också andra universitetsgemensamma angelägenheter och hur samarbetet mellan områdena och förvaltningen kan stärkas. Mötet avslutades med återfärd med Electra där ledningen fick en snabb rundvisning och en kort demonstration av några av de instrument som finns på fartyget. Under hela Asköinternatet var vädret fantastiskt – sol från en klarblå himmel och vindstilla. En havsörn svävade för en stund över ledningens möte – en påminnelse om att kunskapsunderbyggt miljöarbete kan vara av avgörande betydelse för den biologiska mångfalden.

Med dessa kanske sista fläktar av årets sommar vill jag hälsa alla medarbetare välkomna tillbaka till höstens spännande och utmanande arbete! Jag vill också passa på att hälsa fakultetens nya prefekter och föreståndare välkomna och rikta ett varmt tack till de som nu lämnat motsvarande ledningsuppdrag.

Henrik