Bilden föreställer en kvinna med kortklippt hår. Hon är klädd i svart.
Professor Lena Mäler. Foto: Sören Andersson


Som ni säkert vet är jag nytillträdd dekanus för den Naturvetenskapliga fakulteten tillika vicerektor för det Naturvetenskapliga området.Jag vill därför presentera mig och mina kollegor i fakultetsledningen. Jag tar även tillfället i akt att berätta något om de utmaningar som vi redan nu har börjat diskutera på området. 

Fakultetsledningen består av dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner och ordförande i Grundutbildningsberedningen. Tillsammans utgör vi en del av Områdesnämnden för naturvetenskap, det beslutande organ vi har på fakultets- och områdesnivå. Själv är jag professor i biokemi och har tidigare varit prefekt för Institutionen för biokemi och biofysik och var tidigare prodekanus för fakulteten under den senaste mandatperioden.

Martin Jakobsson är prodekanus och våra sektionsdekaner är Joakim Edsjö för Matematisk-fysiska sektionen, Regina Lindborg för Sektionen för geo- och miljövetenskaper, Erik Lindahl för Kemiska sektionen och Catarina Rydin för Biologiska sektionen. Alasdair Skelton är ordförande för Grundutbildningsberedningen som även leds av vice ordförande Niklas Janz. 

I början av februari hade Områdesnämnden det första mötet för mandatperioden, vilket traditionsenligt hölls i form av ett internat. Ett internat ger oss tid att lära känna varandra och diskutera viktiga frågor mer ingående. Vi diskuterade det Naturvetenskapliga områdets åtgärdsplan – dels hur vi ska arbeta med åtgärderna, dels hur vi i framtiden kan tänka kring strategier och åtgärder. 

Några av de saker vi diskuterade mer ingående var relaterade till hur vi kan lyfta områdets arbete med samverkan och information. Området har ett antal beredningar som bereder frågor inom olika områden. Frågor kan lyftas från beredningarna till Områdesnämnden och nämnden kan ge beredningarna uppdrag. Arbetet med samverkan och information sker just genom Samverkansberedningen och Informationsberedningen och det är viktigt att deras arbete får ett större utrymme på Områdesnämndens agenda.

Området har också haft ett prefektmöte. Bland informationen som presenterades kan en promemoria från regeringen om ökad mobilitet tidigt  i karriären noteras. Förslaget innehåller två delar, dels en utökad möjlighet för förenade anställningar mellan universitet och andra sektorer, dels tidsgränsen efter doktorsexamen för att en person främst ska komma ifråga för ett biträdande lektorat. Universitetet ska enligt förslaget själva få bestämma om tidsgränsen ska vara fem eller sju år inom olika ämnesområden. Området ser i huvudsak positivt på båda delarna i förslaget. 

En annan fråga som jag har lyft, både på Områdesnämnden, prefektmötet och i andra sammanhang rör ekonomi. Vi har fortsatt ekonomiska utmaningar i form av ökade omkostnader och höjda hyror, vilket vi självklart tar på allvar. Trots det är det viktigt att våra institutioner och centrumbildningar kan göra viktiga strategiska satsningar, såsom att anställa skickliga lärare och värna doktorandutbildningen. Att våga ta vara på de möjligheter som finns inom externa program och satsningar är viktigt i det sammanhanget. På sikt tror jag att det är avgörande för hur verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna för den kan utvecklas på bästa sätt. 

Det har nu hunnit gå drygt två månader sedan jag och den nya områdesnämnden tillträdde. Jag känner mig fortfarande ny i min roll som dekanus och vicerektor och vårt arbete har precis bara börjat. Jag ser fram emot att vi tillsammans, Omårdesnämnd och institutioner, kan arbeta för att utveckla det Naturvetenskapliga områdets arbete när det gäller såväl forskning som utbildning.


Hälsningar,
Lena Mäler