(Information in English can be found further down)

Tack för att du bidrar till fakultetens arbete med att utveckla arbetsformerna kring arbetslivsanknytningmed genom att besvara denna enkät. Dina svar är anonyma och inga enskilda svar kommer att redovisas. Vi ser fram emot ditt svar senast den 30 april 2014.

Nedan finns länkar till två olika enkäter, välj den som stämmer bäst överrens med din befattning (båda tar ca 15 min att besvara).

Du som utöver din ordinarie tjänst har någon av följande funktioner: dekan, prodekan, sektionsdekan, prefekt, stf prefekt, bitr prefekt, studierektor, utbildningskoordinator, studievägledare eller är besvarar enkäten ”Stockholms universitet Ledningspersoner”.

Länk till enkät ”Stockholms universitet Ledningspersoner”

Övriga, till exempel doktorander, adjunkter, biträdande lektorer, lektorer, forskarassistenter, forskare/post doc och professorer, besvarar enkäten ”KTH Lärare”.

Länk till enkät ”Stockholms universitet Lärare”

Har du frågor om projektet, kontakta Jessica Slove Davidson jessica.slove@su.se

Har du frågor om forskningen eller om enkäten, kontakta Marie Magnell magnell@kth.se eller Lars Geschwind larsges@kth.se

Har du frågor om enkäten som är av mer administrativ karaktär, kontakta Helen Uliczka, Apel, helen.uliczka@apel-fou.se
 

Med vänliga hälsningar,
Daniel Brolén, huvudprojektledare daniel@staforum.se

NOTIS är finansierat av ESF, Europeiska socialfonden
 


Questionnaire to follow up the project NOTIS

NOTIS – a project about work related learning

Thank you for contributing to the faculty’s development of working methods for work related learning by answering this questionnaire. Your answers are anonymous and no individual responses will be presented. We look forward to your answer no later than the 30th of April 2014.

Below are links to two different questionnaires, choose the one that best fits your position (either takes approximately 15 min to answer).

If you, in addition to your regular academic position, have one of the following functions: dean, assistant dean, section dean, head of department, vice head of department, coordinator, study advisor or if you are office of science staff, you answer the questionnaire "Stockholm University management".

Link to the questionnaire "Stockholm University Management”

Others, such as PhD-students, lecturers, assistant professors, senior lecturers, researchers, postdocs and professors, answer the questionnaire "Stockholm University Teachers."

Link to the questionnaire "Stockholm University Teachers”

If you have any questions about this project, please contact Jessica Slove Davidson jessica.slove@su.se
If you have any questions about the research or this survey, contact Marie Magnell magnell@kth.se or Lars Geschwind larsges@kth.se
If you have any questions about the survey, which are more administrative in nature, please contact Helen Uliczka, Apel, helen.uliczka@apel-fou.se

Best regards,
Daniel Brolén, project leader daniel@staforum.se

NOTIS is funded by the ESF, European Social Fund