Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2019 års stipendium ur Sigrid Arrhenius stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten erhåller 46.000 kronor. 

Årets stipendiat är Flore Kunst, 27 år, Fysikum. Flore Kunst har disputerat den 12 april 2019 med avhandlingen ”Solvable Topological Boundaries”. I sin avhandling har Flore Kunst utvecklat en matematisk metod för att exakt beräkna yt- och kanttillstånd hos kvantmekaniska system vilket tidigare bara var möjligt i enkla specialfall. Genom att applicera denna nya metod har hon bidragit med ett antal djupa och internationellt uppmärksammade insikter rörande topologisk kvantmateria.