Region Stockholm har identifierat arbetet med hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen som extra intressesant när det gäller forskningsinsatser från Stockholms universitet och utlyser därför extra forskningsmedel under 2020 för projekt inom området. Ett prioriterat område är mobilitet som omfattar så väl den kollektiva trafiken, de enskilda person- och varutransporterna, cykel- och gångtrafik som behoven av nya lösningar för att hantera transportarbetet. Forskare vid Stockholms universitet som är disputerade och anställda vid Stockholms universitet att ansöka om medel för forskningsprojekt i samarbete med Region Stockholm. OBS! Ansökan ska vara inne senast 28 februari.

Information finns på vår webbplats: https://www.su.se/samverkan/v%C3%A5ra-samarbeten/extra-utlysning-av-forskningsmedel-1.478470 och ansökan ska göras på Region Stockholms webbplats: https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/start.asp