Deltagarna på kursen är doktorander från ITM som 2014 kommer att åka med på ODEN SWERUS cruise och ett tiotal masterstudenter från IOW, Warnemünde.
Kursen ska ta prover längs en transekt från Himmerfjärden och till Landsortsdjupet och i dem analysera halterna av klorofyll, näringsämnen och syre. Dessutom kommer de att undersöka växt- och djurplanktonförekomsten och ta sedimentprover. Kursens föreläsningar behandlar Östersjöns biogeokemi, övergödning och geologi. Framför allt håller kursen till i fält på fartyget R/V Elisabeth Mann Borgese och alla föreläsningar hålls på Askölaboratoriet.
Elisabeth Mann Borgese
Samverkande institutioner:
Kursledare: Barbara Deutsch, barbara.deutsch@su.se