Foto: Niklas Björling
 

Vilka är deltagare på kursen? 

Kursen riktar sig till alla som har delegerade eller fördelade arbetsmiljöuppgifter i laborativ miljö. Vid de två första tillfällena i april deltog totalt ett 30-tal prefekter, biträdande prefekter, forskningsgruppsledare och en administrativ chef.

Vad får de lära sig?  

Som prefekt och chef med arbetsmiljöansvar tar på man på sig ett stort ansvar. Extra stort blir det när man har medarbetare som arbetar i en naturvetenskapligt experimentell miljö. Många gånger finns det potentiellt farliga arbetsmoment, produkter och utrustning man använder. Denna kurs är tänkt att ge en översikt över det ansvar, regler, lagar och krav som de tagit på sig att följa genom sin delegation eller fördelning. Även universitetet ställer krav på hur man arbetar i dessa miljöer. Kursen skall också ge insikt i vilket stöd och vilka rutiner som finns på plats och hur funktionen med institutionernas egna laboratoriesäkerhetssamordnare fungerar.

Många tänker på det fält man arbetar inom, men vi behöver ge en överblick som täcker in allt som är aktuellt för SU. Allt som vi arbetar med inom det naturvetenskapliga områdets laborativa verksamhet skall täckas in, laborativ verksamhet såväl i klassiska lab som i laborativt fältarbete. 

Vi som har lagt upp huvuddragen för kursen är tre personer, men det är sedan betydligt fler som har lämnat material och medverkat till innehållet.

Vad säger de som deltagit? 

Att den är faktaspäckad. På det stora hela är man nöjd. Kursen fick ett genomsnittligt betyg som låg straxt över 4 (av 5) på samtliga block. Vi fick också in konstruktiva kommentarer som vi kan bygga vidare på. Generellt finns det önskemål om mer information inom alla block och mer tid för frågor, men man var också överens om att man inte ville lägga så mycket mer tid. Det sammanvägda intrycket är att deltagarna vill ha detta som en överblickskurs och att det sedan kan finnas möjligheter att fördjupa sig utifrån sina olika områden och behov. 

Kommer kursen att fortsätta ges? 

Kursen kommer att fortsätta ges en till två gånger per termin till att börja med, utifrån behov. 
Man kan anmäla sig genom sidan för SUs chefsutbildningar under kompetensutveckling (Chefsseminarier). 
Datum för hösten är inte satt just nu, men kommer att annonseras under sommaren. Man måste ha en skriftlig delegation eller fördelning för att få gå kursen.

Är du nöjd med kursen?

På det stora hela. När man sätter upp en sådan utbildning så kommer det alltid finnas delar som man måste arbeta med. Det kommer nya lagar, regler och SU-rutiner. Det är ett tillfälle att få träffa de som jobbar med det här i sin verksamhet samt förhoppningsvis fånga upp och förstå deras problem bättre.  

Några lärdomar som ni tar med er i fortsättningen? 

Naturligtvis tar vi med oss förslagen från de tidigare deltagarna och arbetar vidare utifrån deltagarnas behov. Vi har bl.a. identifierat att vi behöver ha mer luft i schemat, vilket blir en utmaning utan att stryka innehåll eller bygga ut kursen tidsmässigt.

Någonting mer som du vill tillägga? 

Det har känts bra och givande. En viktig punkt är också att deltagarna startar en dialog med oss som arbetar med säkerhetsfrågorna på SU, antingen det är på institutions, fakultets eller central nivå. Extra viktig blir informationen för de som är nya i sina roller, så att de får en lättare och bra start.