Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2020 års stipendium ur Sigrid Arrhenius stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten erhåller 45.000 kronor. 

Årets stipendiat är Malte Posselt, 32 år, Institutionen för miljövetenskap. Malte Posselt har disputerat den 27 april 2020 med avhandlingen Transformation of Micropollutants in the Hyporheic Zone. I sin avhandling använde Malte Posselt avancerade analytiskt-kemiska tekniker tillsammans med labb- och fältbaserade experiment för att karakterisera faktorer som styr kemisk nedbrytning i floder med ett specifikt fokus på vatten-sedimentinteraktioner. Forskningsresultaten bidrar med ny kunskap och verktyg för mer effektiva restaureringsåtgärder, en ökad förståelse för flodernas självrenande kapacitet samt potentiella konsekvenser för dricksvattenresurser.