Dekan Henrik Cederquist

Områdesnämnden för naturvetenskap är fakultetens beslutande organ. Här tas beslut om exempelvis områdets strategier och åtgärdsplan, fakultetens budget, vilka läraranställningar som ska utlysas och innehållet i dessa, remissvar, nya allmänna studieplaner för forskarutbildningen och nya utbildningsplaner för grundutbildningen och riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras etc.

Dekan och vicerektor Henrik Cederquist inledde informationsmötet med att bland annat berätta om områdets organisation och arbetet i de olika beredningarna. Han lyfte särskilt det viktiga arbetet med lärarrekryteringar och arbetet med områdets åtgärdsplan som diskuteras och stäms av flera gånger per år. 

Vicedekan Ylva Engström poängterade särskilt vikten av det kollegiala beslutsfattandet, att alla har möjlighet att påverka och delta i beslut via sina representanter.

Sektionsdekanerna presenterade sig tillsammans för att symbolisera att de samarbetar mycket och har många gemensamma arbetsuppgifter, bland annat sitter de med i Arbetsutskottet – där samtliga ärenden bereds inför områdesnämndens beslut. Rollen som sektionsdekan innebär också en del specialansvar. T ex är Sören Nylin (Biologiska sektionen) ordförande i Forskarutbildningsberedningen, Berit Olofsson (Kemiska sektionen) ansvarar för ett nytt mentorsprogram för kvinnliga studenter och postdoktorer, Barbara Wolfarth (Sektionen för geo- miljövetenskaper) är ordförande i samverkansberedningen och Tom Britton (Matematisk-fysiska sektionen) är ordförande i docentberedningen.

Grundutbildningsberedning arbetar med att förbereda frågor som rör grundutbildning inom fakultetens utbildningar inför nämndens sammanträden och beredningen ordförande Joakim Edsjö var också på plats och berättade om arbetet.

Val till ny områdesnämnd sker i höst och i december 2019 tillsattes en valberedning med uppdraget att ge förslag på ledamöter i områdesnämnden. Detta år har också medarbetare på området möjlighet att inkomma med förslag till valberedningen. Skicka förslag till fakultetsval@science.su.se senast den 10 februari.