Med anledning av att Georgina Destouni på grund av uppdrag som huvudsekreterare på Formas avsade sig sin plats som ordinarie ledamot förrättades under perioden 9-16 oktober ett fyllnadsval inom Sektionen för Geo- och miljövetenskaper för återstoden av Områdesnämndens mandatperiod 2012 - 2014. Till ny ledamot valdes Sara Cousins.