SciLifelab

I slutet av mars utlyste SciLifeLab medel för Covid-19-relaterad forskning, med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Utlysningen var öppen för forskare i hela Sverige, och syftade till att skapa ett omfattande program för att bekämpa coronaviruset. Totalt inkom 285 ansökningar varav 67 stycken nu beviljats finansiering. Utöver förmåga att skapa kunskap av direkt nytta för att bekämpa coronapandemin, valdes projekten ut baserat på vetenskaplig kvalitet och möjlighet att forma synergier, samarbeten, och bidra till open data.

De 67 projekten, som finansieras med 50 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, kommer att bidra med prover, teknik och kunskap inom följande områden:

  • Biobanker
  • Virusdiagnostik
  • Virusets mutationsmönster
  • Storskalig och högkvalitativ serologi
  • Biomarkörer och systemimmunologi
  • Systembiologi av virusinfekterade celler
  • Läkemedelsutveckling och utvärdering av befintliga läkemedels effekt mot Covid-19
  • Virusets förekomst i samhället och miljön
  • Data-driven virusforskning – modeller och AI

Vidare har SciLifeLabs styrelse beslutat att avsätta 12 miljoner kronor, för koordinering av programmet och sammankoppling av projekten med SciLifeLabs nationella infrastruktur, för att ytterligare stärka effekterna av denna satsning.

Läs mer på scilifelab.se