SciLifeLabs nationella genomikprogram Swedish Genomes Program och Swedish
Biodiversity Program startade 2014 med stöd från Knut och Alice Wallenbergs
Stiftelse. Över 40 projekt har sedan dess fått stöd via initiativet. Denna utlysning är
den tredje i raden och syftar till att stötta svensk, högkvalitativ forskning genom att ge
forskare i hela Sverige tillgång till de senaste sekvenseringsteknikerna till reducerad
kostnad.

- Vi är glada att kunna finansiera projekt inom humangenetik och biodiversitet och
hoppas att detta ska främja större samarbetsprojekt med stor nytta för samhället,
säger Olli Kallioniemi, Director för SciLifeLab.

- Nordiska länder med nationella sjukvårdssystem och register som går långt tillbaka
i tiden erbjuder en unik möjlighet att karaktärisera de molekeylära orsakerna till olika
sjukdomar. På liknande sätt möjliggörs också miljöforskning med stor potential, säger
Ulf Gyllensten, Scientific Director vid SciLifeLab.

Alla ansökningar genomgår vetenskaplig granskning och de beviljade projekten får
tillgång till infrastruktur för sekvensering samt ekonomiskt bidrag för att täcka
kostnaderna för reagens.

Kontakt och mer information

Läs mer om utlysningen och hur man ansöker på:
https://www.scilifelab.se/research/national-projects/

För frågor och mer information om detta initiativ, kontakta:
Sverker Lundin, Koordinator nationella projekt
sverker.lundin@scilifelab.uu.se

För generell information om de nationella projekten och hur man ansöker, kontakta:
nationalprojects@scilifelab.uu.se

SciLifeLab

SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på hälsa
och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande
inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper.

Initiativet nationella projekt består av Swedish Genomes Program (studier av
människans hela arvsmassa) och Swedish Biodiversity Program (studier av biologisk
mångfald). Båda programmen är baserade på storskalig sekvensering som
tillhandahålls av National Genomics Infrastructure (NGI) vid SciLifeLab och gör det
möjligt för svenska forskare att bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning.
Inom Swedish Genomes Program har en referensdatabas över genetisk variation i
Sverige tagits fram och är tillgänglig för jämförelser vid studier av genetiska
sjukdomar.

Swedish Biodiversity Program fokuserar på biologisk mångfald av bakterier, virus,
ärkebakterier och eukaryota organismer och syftar till att främja storskaliga
forskningsprojekt med målet att kartlägga och förstå genetisk variation i naturen med
hjälp av storskalig sekvensering och analys av enskilda celler.