Pengarna går bland annat till att beräkna hur stora utsläpp av kväve och fosfor som sker från land till Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Öresund.
Baltic Nest Institute arbetar sedan 2007 med att ta fram modeller för att beskriva hur stora utsläpp som havsmiljön väntas klara av och visa vad som händer om inget görs. Informationen kommer från offentliga databaser och från forskare runt hela Östersjön.

BNI:s beräkningar ligger till grund för de utsläppsmål som länderna i Helsingforskommissionen, Helcom, satt upp för att återställa och skydda havsmiljön i Östersjön, den så kallade Baltic Sea Action Plan. Enligt denna ska Östersjön ha god ekologisk status år 2021. Målet ska nås genom nationella åtgärdsprogram inom fyra prioriterade områden; övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald samt miljövänlig sjöfart. I dag beräknas en sjättedel av Östersjöns botten vara död, en yta större än Danmark.

BNI tittar bland annat på flöden av näringsämnena fosfor och kväve från luften och i vatten, vattenkvalitet och syresbrist, algblomning och jämför situationen i olika delar av Östersjön. BNI gör också beräkningar av hur åtgärder för våtmarker, enskilda avlopp, musselodlingar och hantering av dagvatten kan förbättra situationen.

- Bidraget på sju miljoner kronor gör att vi kan fortsätta arbetet med att uppdatera och förbättra våra modeller. Utsläppsmålen för Baltic Sea Action Plan ska revideras nästa år, ett arbete vi håller på med just nu, säger Bo Gustafsson vid BNI.

Baltic Nest Institute

Text: Per Larsson