Marie Öhman

Med djup sorg informerar vi om att professor Marie Öhman avled den 3 februari 2019. Hennes död var följden av en aggressiv form av tarmcancer som först diagnostiserades under senare hälften av juni 2018. Hennes bortgång kom alldeles för tidigt. Marie skulle ha fyllt 55 år i slutet av mars och hon var engagerad i framgångsrik forskning. Vid sin bortgång ledde hon en aktiv forskningsgrupp bestående av en senior forskare och tre begåvade doktorander.

Vetenskapligt var Marie en respekterad forskare med en internationellt ledande roll inom sitt forskningsfält. Hennes forskning var inriktat på att förstå de fysiologiska konsekvenserna av adenosin till inosin (A-till-I) RNA-editering. A-till-I-editering har förmågan att omkoda mRNA samt att ändra sekvensen av icke-kodande RNA, såsom mikroRNA. Editering har nyligen fått ökad uppmärksamhet på grund av dess grundläggande betydelse vid reglering av neurotransmission. Forskningen som utförts av Maries grupp behandlar reglering och funktion av RNA-editering i neuroner och har betytt mycket för förståelsen av editeringens roll i hjärnans utveckling och nervers aktivitet.

Maries kollegor vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) och de andra biologiska institutionerna vid Stockholms universitet minns Marie för hennes intensiva intresse för vetenskap, hennes stora kunskap som molekylärbiolog och hennes entusiasm som lärare. Marie var en enastående kollega och vän till många och hon kommer att vara saknad. Hennes bortgång lämnar ett stort tomrum för såväl oss som det internationella RNA-forskningssamhället.

Våra kondoleanser går till Maries familj, hennes två söner och make samt sin bror och övriga familj.