Hans Adolfsson
Hans Adolfsson

– Det är mycket positivt att regeringen vidgar försöksverksamheten med övningsskolor till att omfatta fler lärosäten med lärarutbildning. En genomlysning av vår försöksverksamhet visar att försöken med övningsskolor knyter universitetet närmare skolan vilket höjer kvaliteten på den verksamhetsförlagda utbildningen, säger prorektor Hans Adolfsson.

Högre kvalitet med kvalificerade handledare
Syftet med att lägga lärarstudenternas praktik, den verksamhetsförlagda utbildningen, på särskilda övningsskolor är att bygga upp en organisation med fler kvalificerade handledare och i förlängningen höja kvaliteten på lärarutbildningen och stärka studenterna i deras yrkesutveckling.
– Praktiken är nyckeln till en bra utbildning. Det är i klassrummet studenterna lär sig yrket, säger utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

Stockholms universitet har sedan hösten 2010 bedrivit ett pilotprojekt, som 2012 övergick till försöksverksamhet, med särskilt utvalda övningsskolor för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. 330 blivande lärare och förskollärare gör i dag sin VFU vid någon av de elva övningsskolor som är knutna till universitetet. Samarbetet mellan universitetets ämnesdidaktiska lärare och handledare på övningsskolorna skapar goda förutsättningar för ständig integrering av teori och praktik i undervisningen.
– Det faktum att ett större antal studenter genomför sin VFU på en och samma skola, gör det möjligt att genomföra gemensamma professionsutvecklande seminarier som ger en ytterligare dimension till verksamheten, säger Hans Adolfsson.

Kvalitetsstämpel för skolorna
Även övningsskolorna själva drar nytta av försöksverksamheten då den innebär en viktig kompetensutveckling för lärarna. Att forskningskompetens tillförs från universitetet bidrar också till ökade möjligheter att bedriva utvecklingsarbete på berörda skolor och att bygga upp en organisation för spridning av erfarenheterna till andra skolhuvudmän och skolor.
– Ett nära samarbete mellan övningsskolornas handledare och universitetets lärare och forskare, kring exempelvis ämnesdidaktisk utveckling eller utveckling av handledarrollen, ökar kompetensen vid den utvalda skolan och ger den en sorts kvalitetsstämpel, säger Hans Adolfsson.

Universitet och högskolor får ansöka hos Universitets- och högskolerådet om att delta i försöksverksamheten och få del av medlen, som uppgår till 40 miljoner kronor varje år fram till 2019. Förordningen träder i kraft 1 februari.

Text: Gunilla Nordin