Världen står idag inför en rad av stora utmaningar som angår oss alla: extrem fattigdom, mödra- och barnadödlighet, klimatets negativa långsiktiga effekter på hälsa, migration, ökande antibiotikaresistens, HIV, epi- och pandemier av infektionssjukdomar, samt den ökande förekomsten av icke smittsamma sjukdomar, som till exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Institutets mål är att bidra till en transformativ utveckling inom global hälsa genom att skapa synergier mellan framför allt existerande nationella forsknings/utbildningsinstitutioner och myndigheter, i samverkan med internationella universitet och organisationer. Genom att stödja utvecklingen av övergripande och tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika typer av aktörer vill institutet öka förståelsen för det globala hälsoarbetet och forskningen i Sverige.

SIGHT kommer bland annat att sammanställa evidensbaserad forskning inom området och sprida slutsatser och rekommendationer till såväl beslutsfattare som allmänheten.

-   Global hälsa är ett oerhört angeläget område, där vi ser ett stort behov av stöd och samordning. Vi får nu möjlighet till det, tack vare anslaget från Bill & Melinda Gates Foundation, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Verksamheten har sin utgångspunkt i FN:s hållbara utvecklingsmål inom Agenda 2030, som syftar till en hållbar och jämlik global utveckling för människa och miljö.

-    Vi vill underlätta att få fram evidensbaserade tvärvetenskapliga forskningsresultat inom området global hälsa. Det här är också ett sätt att stimulera och tillvarata intresset hos svenska forskare och studenter och hjälpa dem att ta plats internationellt, säger Peter Friberg, professor och överläkare vid Göteborgs universitet och initiativtagare till SIGHT.

-    Det behövs en nysatsning som bättre utnyttjar svensk kompetens inom olika forskningsgrenar och myndigheter för global hälsa. Sverige har mycket att erbjuda i form av intellektuellt och socialt kapital säger Göran Tomson, senior professor vid Karolinska Institutet och även han initiativtagare till institutet.

SIGHT kommer att arbeta i Vetenskapsakademiens lokaler i Stockholm, och har just startat sin verksamhet.

Bill & Melinda Gates Foundation är en välgörenhetsorganisation som arbetar för allas rätt till ett hälsosamt och produktivt liv.