Sveriges unga akademi understryker att etablerandet av det vetenskapliga rådet direkt underställt EU-kommissionens ordförande 2012 var ett viktigt steg framåt för att höja kvaliteten i kommissionens beslutsprocess. Att inkludera forskningsresultat spelar en avgörande roll för att identifiera hot och fatta välgrundade beslut. Akademin uttrycker också oro för att avsättandet av den vetenskaplige rådgivaren följde efter en intensiv uppvaktning från intressegrupper. Avslutningsvis understryker akademin att det är mycket viktigt att EU-politiken förs med oberoende vetenskapligt stöd och uppmanar Juncker att ompröva beslutet och att den vetenskaplige chefsrådgivaren eller motsvarande funktion återinförs så snart som möjligt. De unga akademierna från Europa, Polen och Skottland har anslutit sig till akademins ställningstagande.

Junckers nya råd saknar vetenskaplig rådgivare
Juncker meddelade i november att ett nytt råd – European Political Strategy Centre (EPSC) kommer att ersätta det nuvarande Bureau of European Policy Advisers (BEPA) där den vetenskapliga chefsrådgivaren Anne Glover ingick. I det nya policy-inriktade EPSC finns ingen motsvarande roll vilket akademin anser vara en allvarlig försämring.

Intensiv debatt föregick avsättandet
Avsättandet av den vetenskaplige rådgivaren har under det senaste halvåret föregåtts av en intensiv opinionsbildning riktad till Juncker från flera lobbyorganisationer med Greenpeace i förgrunden. De uttryckte i ett öppet brev kritik mot koncentrationen av makt till en enskild person. Många uppfattar dock initiativet som en reaktion på de vetenskapligt grundade ställningstaganden som Anne Glover gjort vilka var i konflikt med de ståndpunkter som brevskrivarna driver. En stor mängd vetenskapliga organisationer bemötte kritiken och framhöll att tjänsten utgör ett viktigt verktyg för att nå fram med vetenskapligt underlag till EU-kommissionens beslut.  

Mer information
http://sverigesungaakademi.se

Kontakt
Christian Broberger, docent i neurovetenskap, Karolinska Institutet, sammankallande i Sveriges unga akademis forskningspolitiska beredningsgrupp, Christian.Broberger@ki.se,  070-2269327
Martin Högbom, professor i strukturbiokemi, Stockholms universitet, ordförande, Sveriges unga akademi, martin.hogbom@su.se, 070-4132806
Anna Sjöström Douagi, Med.dr, VD, Sveriges unga akademi, anna@sverigesungaakademi.se, 072-7429743

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 40 ledamöter.