Medlen från Horizon 2020 är avsedda att finansiera EU:s nya investeringsfond European Fund for Strategic Investments (EFSI). Akademin välkomnar nya initiativ för att bekämpa den nuvarande finanskrisen. Men att möta hoten mot Europas ekonomi med att skära ned på forskning är direkt kontraproduktivt. Det är just genom en ökad kunskap om oss själva och världen vi lever i som nya uppfinningar och lösningar på samhällsproblem kan uppstå. Nya upptäckter, insikter och innovationer är nödvändigt för ökat välstånd.

Förslaget slår också mot själva kärnan i unionen: integration och ökat samarbete mellan länder. Vetenskapen sträcker sig över nationsgränser och tillämpningen av ny kunskap begränsas sällan till enskilda länder. Samarbeten mellan forskare från EU:s olika stater är bland de mest effektiva sätten att stärka integrationen i unionen.

Förslaget sänker konkurrenskraft och rörlighet för unga forskare
Två av de föreslagna nedskärningarna slår särskilt hårt mot unga forskare. Dels minskas budgeten för European Research Council (ERC), som delar ut långtidsanslag till forskning på högsta internationella nivå. Den största andelen av ERC:s anslag går till yngre talanger i färd med att etablera sin egen verksamhet och utgör ett kraftfullt redskap för Europa i den globala konkurrensen om vetenskapliga begåvningar. Dels kommer nedskärningarna att strypa medel till Marie Skłodowska-Curie- som gör det möjligt för unga forskare på så kallad postdok-nivå att vidareutbilda sig utomlands. Curie-anslagen finansierar både europeiska forskare som söker sig utomlands för att bygga sin kompetens och forskare från övriga världen som förstärker Europas universitet med sin expertis.

Genom att stärka, inte försvaga, ett ambitiöst och internationellt konkurrenskraftigt forskningsfinansieringsprogram kan ordförande Juncker och den Europeiska kommissionen rusta Europa för framtiden. Akademin uppmanar därför Juncker att ompröva de föreslagna nedskärningarna i Horizon 2020-budgeten.

De unga akademierna från Belgien, Danmark, Montenegro, Nederländerna, Polen och Skottland har anslutit sig till akademins ställningstagande.

Mer information
http://sverigesungaakademi.se 

Kontakt:
Christian Broberger, docent i neurovetenskap, Karolinska Institutet, sammankallande i Sveriges unga akademis forskningspolitiska beredningsgrupp, Christian.Broberger@ki.se, 070-2269327
Martin Högbom, professor i strukturbiokemi, Stockholms universitet, ordförande, Sveriges unga akademi, hogbom@dbb.su.se, 070-4132806
Anna Sjöström Douagi, Med.dr, VD, Sveriges unga akademi, anna@sverigesungaakademi.se, 072-7429743

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 40 ledamöter.