Sommaräng

Sommarkurser

5 hp

7,5 hp

15 hp

Faunistik, 5 hp

Kursen ges på campus.

För vem är kursen? Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, biogeovetenskap, marinbiologi och i ämneslärarprogrammet för blivande biologilärare, men kan i mån av plats också läsas som fristående kurs. Kursen vänder sig till dig som har utländsk biologutbildning och vill få behörighet för att läsa kompletterande pedagogisk utbildning vid Stockholms universitet.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar de viktigaste djurgrupperna i mellansverige. Du får lära dig att utan hjälpmedel identifiera ett antal av de vanligaste fåglarna och däggdjuren, samt att känna igen de större evertebratgrupperna. Dessutom får du med hjälp av bestämningslitteratur träna identifiering av både evertebrater och vertebrater.

Om: Faunistik, 5 hp, SU-56803

Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighet: Biologi B eller Biologi 2 (Områdesbehörighet 12 eller A12 med undantag för Fysik A, Kemi A+B, Matematik B+C eller Fysik 1a alt 1b1 + 1b2 , Kemi 2 och Matematik 3b alt 3c).

Sök: Faunistik, 5 hp (Länk till antagning.se)

 

Floristik, 5 hp

Kursen ges på campus.

För vem är kursen? Kursen ingår i kandidatprogrammen i biologi, biogeovetenskap, marinbiologi samt i ämneslärarprogrammet för blivande biologilärare, men kan också läsas som fristående kurs för att komplettera ämnesbehörigheten till biologilärare. Kursen vänder sig till dig som har utländsk biologutbildning och vill få behörighet för att läsa kompletterande pedagogisk utbildning vid Stockholms universitet.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar de vanligaste växterna i mellansverige. Du får lära dig att utan hjälpmedel identifiera en begränsad mängd kärlväxter och med hjälp av bestämningslitteratur identifiera de övriga. Kursen ges direkt efter ordinarie vårtermin 10-28 juni och består huvudsakligen av obligatoriska heldagsexkursioner förlagda till olika biotoper i Stockholmsområdet.

Om: Floristik, 5 hp, SU-56802

Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighet: Biologi B eller Biologi 2 (Områdesbehörighet 12 eller A12 med undantag för Fysik A, Kemi A+B, Matematik B+C eller Fysik 1, Kemi 2 och Matematik 3b alt 3c).

Sök: Floristik, 5 hp (Länk till antagning.se)

 

Akademiskt läsande och skrivande, 7,5 hp

Kursen ges på campus.

För vem är kursen? Kursen riktar sig till såväl dig som är ny vid universitetet som till erfarna studenter.

Vad handlar kursen om? En tyngdpunkt i kursen ligger på hur man kan, bör eller ska läsa och förstå akademiska texter av olika slag. Man lär sig också lärstrategier, studietekniker, kritiskt tänkande och hur man undviker plagiering. Efter kursen vet du hur dina lärare bedömer dina kunskaper. Med bättre studieteknik kan du undvika att lägga ned tid på fel saker när du studerar och du kommer att lära dig mer.

Om: Akademiskt läsande och skrivande, 7,5 hp, SU-34403

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se med förklaring)

Sök: Akademiskt läsande och skrivande, 7,5 hp (Länk till antagning.se)

 

Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet, 7,5 hp

Kursen ges på distans. Den är helt nätbaserad utan fysiska träffar och kräver tillgång till headset och webbkamera. Undervisningsspråket är engelska.

För vem är kursen? Kursen vänder sig till verksamma lärare och studenter antagna till lärarprogrammet men ger inte undervisningsbehörighet i engelska.

Vad handlar kursen om? Kursens syfte är att du ska utveckla din förmåga att arbeta kommunikativt med grammatik och uttal i din undervisning på olika nivåer i skolan.

Om: Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet, 7,5 hp, SU-69535

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Lärarexamen eller antagen till lärarutbildning

Sök: Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet, 7,5 hp (Länk till antagning.se)

 

Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp

Kursen ges på campus.

För vem är kursen? Kursen riktar sig i första hand till lärare, lärarstudenter och annan skolpersonal men är också öppen för andra som är intresserade av religion, religionskunskap och skolväsendet.

Vad handlar kursen om? Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en svensk kontext. Den ska också ge färdigheter att diskutera och problematisera muslimers situation i det svenska samhället och i skolan. Inom ramen för detta studeras religionsfrihetsfrågor, genusaspekter och muslimers möte med den sekulärt och kristet influerade majoriteten framför allt i skolmiljö.

Om: Didaktiska perspektiv på islam i skolan, SU-77575

Ansvarig institution: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se med förklaring)

Sök: Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp (Länk till antagning.se)

 

Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker, 7,5 hp

Två träffar i sommar, resten av undervisningen på distans.

För vem är kursen? Kursen vänder sig i sommar särskilt till blivande och redan yrkesverksamma lärare som vill utveckla sitt eget skrivande. 

Vad handlar kursen om? Kursen ägnas åt att studera det skönlitterära skrivandets och läsandets praktiker som behandlas utifrån en uppsättning teman av historisk, teoretisk, genremässig eller liknande karaktär, till exempel kärleksmotivet i litteraturen eller boken som estetiskt undersökningsobjekt. Läsning och diskussion kring teoretiska och skönlitterära texter varvas med skrivövningar.

Om: Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker, 7,5 hp, SU-14190

Ansvarig institution: Institutionen för kultur och estetik

Behörighet: Historia A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 ).

Sök: Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker, 7,5 hp (Länk till antagning.se)

 

Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Kursen ges på distans med två obligatoriska campusträffar.

För vem är kuren? Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar läs- och skrivinlärning hos barn med varierande förutsättningar utifrån aktuell läs- och skrivforskning, samt metoder för läs- och skrivinlärning.

Om: Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se med förklaring)

Sök: Läs- och skrivinlärning, 7,5 hp (Länk till antagning.se)

 

Läs- och skrivutveckling, 7,5 hp

Kursen ges på distans med två obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska.

Vad handlar kursen om? I kursen betonas olika arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning liksom modeller för utveckling av elevers läsförståelse och skrivande. Särskild uppmärksamhet riktas mot skolans beredskap att möta elevers förändrade läs- och skrivvanor i dagens skriftspråksintensiva och digitala samhälle.

Om: Läs- och skrivutveckling, 7.5 hp, SU-69530

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se med förklaring)

Sök: Läs- och skrivutveckling, 7,5 hp (Länk till antagning.se)

 

Programmeringsdidaktik för lärare, 7,5 hp

Kursen ges på campus.

För vem är kursen? Kursen riktar sig främst till lärarstudenter och befintliga lärare som vill lära sig mer om programmeringsdidaktik.

Vad handlar kursen om? Kursen går igenom hur en programmerad värld påverkar oss och vilka användningsområden programmering har nu och i framtiden. Du lär dig också att lära ut programmering till elever på olika nivåer i förskola och grundskola. Kursen berör de didaktiska arbetssätt och verktyg som kan användas för att introducera programmering, till exempel analog programmering, blockprogrammering i Scratch och MicroBit och textprogrammering i Python. Vi kommer också diskutera vilka förmågor och kunskaper som detta utvecklar hos elever. I kursen föreläser forskare som forskar kring programmeringsdidaktik inom ramen för förskola och grundskola. Du får också ta del av den senaste internationella och nationella forskningen i detta nya spännande område. 

Om: Programmeringsdidaktik för lärare 7,5 hp, SU-43421

Ansvarig institution: Institutionen för data- och systemvetenskap

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se med förklaring)

Sök: Programmeringsdidaktik för lärare, 7,5 hp (Länk till antagning.se)

 

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Kursen ges på campus.

För vem är kursen? Kursen vänder sig till dig som antingen går lärarutbildning främst inom VAL (Vidareutbildning av lärare) eller liknande, eller arbetar som lärare i skolan och ännu inte har behörighet.

Vad handlar kursen om? Kursen bygger på tvärvetenskaplig grund och behandlar olika teoretiska perspektiv på specialpedagogiska frågor. Vidare bygger kursen på den demokratiska grundsyn som uttrycks i internationella och nationella styrdokument i relation till en skola/förskola för alla och inkluderande undervisning.

Några områden som kursen behandlar är;

  • skolans ansvar att skapa möjligheter för alla elevers delaktighet och lärande, oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass,
  • hur lärare i samverkan med andra kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolans undervisning,
  • hur specialpedagogiska insatser relateras till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • att med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belysa historiska synsätt på specialpedagogiska insatser.

Om: Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp, SU-66294

Ansvarig institution: Specialpedagogiska institutionen

Behörighet: Grundläggande behörighet (Länk till antagning.se med förklaring)

Sök: Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp (Länk till antagning.se)

 

Svenska som andraspråk I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp

Kursen ges på distans med två obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Kursens primära målgrupp är redan verksamma lärare och den ingår i det första av tre kurspaket som i slutändan är behörighetsgivande i svenska som andraspråk.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling, med utgångspunkt i till exempel kognitiva, interaktionella och tvärspråkliga perspektiv. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas liksom modersmålets roll samt sociala och individuella skillnader. I kursen introduceras analys av barns, ungdomars och vuxnas andraspråksutveckling.

Om: Svenska som andraspråk I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp, SU-21986

Ansvarig: Centrum för tvåspråkighetsforskning

Behörighet: Särskild behörighet: Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).

Sök: Svenska som andraspråk I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp (Länk till antagning.se)

 

Svenska som andra språk I: Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp

Kursen ges på distans med två obligatoriska campusträffar.

För vem är kursen? Kursens primära målgrupp är redan verksamma lärare och den ingår i det första av tre kurspaket som i slutändan är behörighetsgivande i svenska som andraspråk.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv, bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling.

Om: Svenska som andraspråk I: Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp, SU-69536

Ansvarig institution: Institutionen för språkdidaktik

Behörighet: Särskild behörighet: Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).

Sök: Svenska som andraspråk I: Språk, undervisning och lärande, 7,5 hp (Länk till antagning.se)

 

Naturkunskap för gymnasielärare - fysik, 15 hp

Kursen ges som en nätbaserad distanskurs med tre obligatoriska träffar. Den pågår under sommarperioden v24 - v35 och inleds med en uppstartsträff 13 juni och avslutas med en tentamen 27 augusti. Ett av de obligatoriska tillfällena är en laborationsdag.

För vem är kursen? Kursen vänder sig främst till dig som redan är eller vill utbilda dig till naturkunskapslärare på gymnasienivå och som behöver komplettera din behörighet i fysik, särskilt för tillträde till kompletterande pedagogisk utbildning vid Stockholms universitet med naturkunskap som ett ämne. Men kursen är också öppen för dig som bara vill fördjupa dina kunskaper i fysik.

Vad handlar kursen om? Kursen behandlar centrala och grundläggande områden inom klassisk och modern fysik: kroppars rörelse, gravitation, materians uppbyggnad och egenskaper, ljud, ljus, elektricitet, magnetism, värmelära, radioaktivitet, fission och fusion samt grundläggande kvantfysik och relativitetsteori. Efter genomgången kurs kommer du vara väl förtrogen med begrepp, modeller och teorier kopplade till skolämnet naturkunskap och du kommer kunna tillämpa grundläggande fysikaliska kunskaper på problemställningar inom fysik men även inom naturvetenskapens övriga grenar.

Om: Naturkunskap för gymnasielärare - fysik, 15 hp, SU-47295

Ansvarig institution: Fysikum

Behörighet: Förutom grundläggande behörighet, godkända betyg i Fysik A och Matematik D eller Fysik 1a alt 1b1+1b2 och Matematik 3c.

Sök: Naturkunskap för gymnasielärare - fysik, 15 hp (Länk till antagning.se)
 

Webbredaktör: Nicole Thorén
Sidansvarig: Områdeskansliet för humanvetenskap