Sedan 2010 har forskare inom forskningsprogrammet Baltic Ecosystem Adaptive Management, BEAM, bidragit med ny kunskap som kan hjälpa dem som arbetar med havsmiljön att ta hand om Östersjöns problem. BEAM:s forskare är experter på havets ekologi, miljögifters effekter och fördelning i havet, hur människa och miljö hänger ihop och på att beräkna utsläpp av näringsämnen - för att ge några exempel.

Resultaten samlade i broschyr

Ett tiotal av delprojekten har nu sammanfattats i en populärvetenskaplig broschyr. I den kan du läsa om forskningsresultaten och lära dig mer om BEAM. Dessutom berättar nio styrgruppsmedlemmar vad de tycker att programmet har betytt för deras egna verksamhetsområden och forskningsfält. Två av dem säger så här:

“Inom BEAM har en övergripande målsättning varit att öppna för dialog och samverkan mellan olika forskargrupper och perspektiv på Östersjön.”  – Tina Elfwing, Stockholms universitets Östersjöcentrum

“BEAM:s uttalade samhällskoppling har inneburit att fler samhällsvetare och naturvetare samverkar vid Stockholms universitet, vilket är ett stort steg framåt.” – Carl Folke, Stockholm Resilience Centre

Läs broschyren

 

Fakta om BEAM

Inom forskningsprogrammet samlas forskare från tre fakulteter och tio institutioner vid Stockholms universitet. Många doktorand- och postdoctjänster har utlysts och seminarier, kurser och möten har ordnats för att samla forskarna och erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan åldrar och forskningsämnen. Samverkan med andra lärosäten och organisationer som myndigheter ingår också. Programmet finansieras inom statens satsning på strategiska forskningsområden och via forskningsrådet Formas. Läs mer på www.su.se/beam