Joakim Edsjö, ordförande i Grundutbildningsberedningen

Självklart kan bakslag komma, men det är positivt att vi nu ser en framtid där vi kan samla fler studenter. I den öppningsplan som regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade den 27 maj aviseras flera steg för återöppning av samhället, förutsatt att situationen så tillåter förstås. Det första steget togs den 1 juni då exempelvis fler personer kan samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Rekommendationen om undervisning på distans för universitet och högskolor togs också bort den 1 juni. Det senare föranledde ett rektorsbeslut den som möjliggör för både undervisning och examination på plats i sommar och att planera för en återgång till campus i höst. Det är självklart påfrestande med ändrade förutsättningar, men vi får vara glada över att möjligheten att samla studenter öppnar sig igen. Utöver fördelarna för själva undervisningen är det nog många studenter som skulle må bra av att få en starkare studiesocial miljö när nu möjligheten öppnar sig. Samtidigt är förstås inte pandemin över och vi måste fortsatt planera för att minska risken för smittspridning.

Just studenters mående har varit i fokus för en studie vid Lunds universitet nyligen (Mehic & Olofsson, SvD, 2021-05-23). Där har de undersökt 600 ingenjörsstudenter där en grupp delvis undervisats på plats och en grupp helt har undervisats online. Deras resultat kan sammanfattas med att studenterna som undervisats helt online mår sämre. Betygen har dock, i genomsnitt, varit desamma för gruppen delvis online och gruppen helt online, men betygsgapet mellan olika studentpopulationer har ökat i onlinegruppen. Framförallt kvinnliga studenter från välbeställda hem har höjt sina betyg, medan män från låginkomstfamiljer har sänkt sina betyg. Mehic och Olofsson gör tolkningen att det troligen beror på att de som presterar sämre med onlineundervisning inte ha samma sociala nätverk på universitetet och då drabbas hårdare av onlineundervisningen. Dessa resultat ligger också i linje med vad som framkom av CeULs enkät till studenter i juni 2020. Det kan vara värt att ha det i åtanke, att vissa studentgrupper kan behöva mer stöd när vi återgår mer till campusundervisning.

Inom området har vi också påbörjat arbetet med vår åtgärdsplan. En punkt, Området ska identifiera och dra nytta av positiva effekter på våra utbildningar under corona-pandemin, hade vi uppe som en workshop under senaste GB-mötet. Fokus var att blicka framåt och det som flera lyfter är att vi nog kommer att se beständiga förändringar på våra utbildningar, t.ex. i form av mer inspelade föreläsningar, mer eftertanke om när vi samlar studenter och varför, samt mer digitala inslag både i diskussionsmoment, i viss mån även laborativa moment och examination. Hybridundervisning (när delar av studentgruppen är på plats, och delar online) lyfts av flera som en utmaning. Det kan nog finnas kurser där man ändå väljer att ha undervisning på det sätter, t.ex. skulle det ju kunna öppna upp för fler samarbeten inom exempelvis CIVIS. Det är nog sannolikt att digitala inslag även kommer att leva kvar vid disputationer. Det kan också vara så att vi, åtminstone under en period, bör erbjuda hybridundervisning som ett alternativ för studenter som inte kan/vill komma till campus. Digital examination, speciellt på distans, lyfts också som en utmaning. Det är nog mycket examination som framöver kommer att flytta tillbaka till att ske på campus. Det kan dock vara värt att nämna att delportföljen Lärandestöd under våren genomfört en förstudie om digital examination. Delportföljen förordar att universitetet avropar den av Sunet upphandlade tjänsten Inspera. Inget beslut är ännu fattat, men jag hoppas att vi på sikt har en mer kompetent digital examinationslösning på plats på universitetet, både för hemexaminationer och salstentor. Det finns mycket att vinna på digital examination även för salstentor, inte minst vad gäller administration och effektivare hantering vid rättning, även om det finns särskilda utmaningar med digitalisering inom matematik och naturvetenskap.

Sist, men inte minst skulle jag vilja gratulera Sören Holst (Fysikum) och Anna-Lena Ström (DBB) som välförtjänt utsetts till årets lärare. Grattis!

Med hopp om en bra sommar så småningom och att vi kan få träffa studenter i sommar/höst igen.

Joakim Edsjö
Ordförande, Grundutbildningsberedningen 
edsjo@fysik.su.se