Samarbeten över fakultets- och områdesgränser liksom med andra organisationer är önskvärt. Rektor beslutar om fördelning av medel med utgångspunkt i områdesnämndernas prioriteringar av ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet. Medel utbetalas först sedan ansökan sänts in.

Vem kan söka: Vid Stockholms universitet tillsvidareanställda lärare och forskare. Huvudsökande ska ha doktorsexamen.

Denna satsning omfattar två utlysningar. Den första utlysningen avser medel för förberedelse av forskningsansökningar under 2017. Nästa utlysning planeras till 2017. Rektor har beslutat att ställa totalt 2 mkr till förfogande. Varje beviljad ansökan om seed money kommer att tilldelas högst 100 kkr.

Av den kortfattade forskningsplan som ska ingå i ansökan ska framgå hur forskningsgruppen avser att relatera sitt projekt till Agenda 2030 och Sveriges arbete med att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Ansökan ska omfatta:

  1. CV för sökande och medsökande (max 1 A4-sida per CV)
  2. Publikationslista för sökande och medsökande (högst 10 vetenskapliga publikationer per sökande)
  3. Kortfattad forskningsplan för den planerade ansökan (högst 4 A4-sidor)
  4. Stödbrev från prefekt/föreståndare vid huvudsökandes institution.

Ansökan skickas elektroniskt och bör vara i pdf-format utformat som ett sammanhållet dokument med ovan angiven ordningsföljd till registrator@su.se Ange diarienummer SU FV-5.1.2-2847-16 i ärendemeningen samt H alt N beroende på verksamhetsområde.

Sista ansökningsdag 15 november 2016

Besked kommer att lämnas senast december 2016. Utbetalning av bidrag sker inom en månad efter att projektansökan har skickats in till finansiären. Frågor om utlysningen besvaras av: Gunilla Allstig, forskningssekreterare, Avdelningen för forskningsstöd, gunilla.allstig@su.se