Valberedningens förslag

Valberedningens enhälliga förslag till sammansättning för Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, för perioden 2018 – 2020 framgår i tabellen nedan. Valberedningens slutprotokoll daterat 2017-06-27 bifogas.

Fri nominering

Under perioden för fri nominering inkom ett giltigt förslag med motkandidater till valberedningens förslag gällande sex positioner. De nominerade kandidaterna framgår i tabellen nedan. Nomineringen daterad 2017-09-26 bifogas.

För övriga positioner kompletteras nomineringen vid valet med valberedningens kandidater.

 

Valberedningens förslag

Fri nominering

Vicerektor och ordförande i
Områdesnämnden för naturvetenskap*

Professor Henrik Cederquist Professor Erik Lindahl
Vice ordförande i
Områdesnämnden för naturvetenskap**
Professor Ylva Engström Professor Gunilla Svensson

Biologiska sektionen

   
Sektionsdekan och ordförande Professor Sören Nylin  
Vice ordförande Professor Catarina Rydin  
Ledamot Professor Eva Sverremark Ekström  
Gruppsuppleant Professor Mattias Mannervik  

Sektionen för geo- och miljövetenskap

   
Sektionsdekan och ordförande Professor Barbara Wohlfarth  
Vice ordförande Universitetslektor Jerker Jarsjö  
Ledamot Professor Christina Rudén  
Gruppsuppleant Universitetslektor Steffen Holzkämper Professor Örjan Gustafsson

Kemiska sektionen

   
Sektionsdekan och ordförande Professor Lennart Bergström  
Vice ordförande Professor Berit Olofsson  
Ledamot Professor Lena Mäler  
Gruppsuppleant Professor Einar Hallberg Biträdande lektor Henrietta Nielsen

Matematisk-fysiska sektionen

   
Sektionsdekan och ordförande Professor Tom Britton  
Vice ordförande Universitetslektor Maria Andrée  
Ledamot Professor Annica Ekman  
Gruppsuppleant Professor Sten Hellman Professor Caroline Leck
Grundutbildningsberedningen    
Ordförande Professor Joakim Edsjö  
Personlig suppleant och vice ordförande Professor Alasdair Skelton Professor Arnold Maliniak

* tillika dekanus och ordförande Naturvetenskapliga fakultetsnämnden
** tillika prodekanus och vice ordförande Naturvetenskapliga fakultetsnämnden

Dekanus/vicerektor och prodekanus utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom området/fakulteten. Övriga verksamhetsrepresentanter utses genom val bland de röstberättigade inom området/fakulteten.

Bilagor

- Slutprotokoll valberedning 2017-06-27
- Fri nominering 2017-09-27
- Föreskrifter för val till fakultetsnämnd och områdesnämnd mm, fastställda av Rektor 2017-04-27.
- Rektors tilläggsbeslut 2017-09-05 avseende röstlängd
- Röstlängd fastställd 2017-09-27