Presentation av valberedningens förslag på ledamöter till Områdesnämnd för naturvetenskap - webinarium

Den 15 september kommer de ledamöter som valberedningen föreslagit inför höstens val till ny Områdesnämnd för 2021-2023 att presentera sig vid ett Zoom-webinarium.

Program
Datum och tid: Tisdag 15 september, kl 13.00-14.30
Åhörarlänk till webinariet:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67967592919

Röstlängd fastställd

Den fastställda röstlängden innehåller namn på samtliga som får rösta i valet till Områdesnämnd för naturvetenskap 2021-2023. Samtliga röstberättigade kommer 30 september att få en elektronisk röstsedel via e-post. Den som har rätt att rösta har också rätt att nominera, dvs. lämna motförslag till valberedningens förslag.

Nominering

Under perioden 10 – 24 september får den som är röstberättigad lämna skriftligt motförslag till valberedningens förslag. En motivering kan bifogas förslaget. De nominerade ska vara valbara och villiga att kandidera. Motförslaget ska innehålla namn för samtliga poster i Områdesnämnden och skickas till fakultetsval@science.su.se. Eventuella motförslag tillkännages 25 september.

Valet

Valet genomförs 30 september – 7 oktober för samtliga fakulteter. Valresultatet tillkännages 8 oktober. Tidsplan bifogas. 

Detaljerade regler avseende val till fakultets- och områdesnämnd

Valberedningens förslag

Naturvetenskapliga områdets valberedning föreslår i enlighet med bifogat protokoll följande ledamöter till Områdesnämnden för naturvetenskap för mandatperioden 2021-2023.

Biologiska sektionen

Sektionen för geo- och miljövetenskap

Kemiska sektionen

Matematisk-fysiska sektionen

Grundutbildningsberedningen

___________________________________________

Valberedningens sammansättning

Valberedningen, med uppdrag att föreslå nästa mandatperiods ledamöter i Områdesnämnden för naturvetenskap, är sammansatt av en ordförande och två representanter från var och en av områdets fyra sektioner. Valberedningen utses av avgående Områdesnämnd för naturvetenskap när ett år av mandatperioden återstår. Inför valet till Områdesnämnd för mandatperioden 2021-2023 utsåg Områdesnämnden 2019-12-04 följande valberedning:

Ordförande: professor Ove Eriksson, Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)
Ledamöter: professorerna Arne Elofsson, Institutionen för biokemi och biofysik (DBB), Bengt Karlsson, Zoologiska institutionen, Peter Lundqvist, Institutionen för astronomi, Carl-Magnus Mörth, Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV), Gunnar Svensson, Institutionen för material- och miljökemi (MMK), Cynthia de Wit, Institutionen för miljövetenskap, Ann-Kristin Östlund-Farrants, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wennergrens institut (MBW) samt universitetslektor Torbjörn Tambour, Matematiska institutionen.

Valberedningens uppdrag

Valberedningen har en central roll när Områdesnämndens förtroendeposter ska besättas. Valberedningens främsta uppgift är att inför val till områdesnämnd föreslå lämpliga personer för nämndens olika poster. Det är därför väsentligt att valberedningens ledamöter sammantaget har god kännedom om det Naturvetenskapliga områdets verksamhet och de uppgifter som områdesnämnd, arbetsutskott, dekaner och ordföranden för grundutbildningsberedningen har att hantera.

  • Valberedningen ska arbeta utifrån de regler för val som fastställts av rektor.
  • Valberedningen bör aktivt uppmuntra valförsamlingen att lämna nomineringsförslag.
  • Valberedningens ledamöter är fria att själva ta fram förslag.
  • Övergripande gäller att jämställdheten mellan män och kvinnor och jävsregler ska beaktas.
  • Valberedningens förslag ska vara representativt och de ledamöter som förslås ska ha god förankring inom verksamheten.
  • De ledamöter som förslås ska vara valbara och ha tackat ja till posten i den nämnd som föreslås.
  • Valberedningens förslag till vicerektor och prodekan ska lämnas i samråd med rektor.
  • Valberedningens förslag ska redovisas i protokoll och valberedningen avgör hur kandidaterna ska presenteras för valförsamlingen.
  • Valberedningen beslutar i övrigt om sina egna arbetsformer och kan vid behov kalla sakkunniga/motsvarande till sina sammanträden.

Områdesnämndens sammansättning och uppdrag

Stockholms universitets arbetsordning, fastställd av Universitetsstyrelsen, anger att Områdesnämnden för naturvetenskap (tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden) består av 18 ordinarie ledamöter: dekanus tillika vicerektor, prodekanus, fyra sektionsdekaner, fyra vice sektionsordföranden, ordföranden för grundutbildningsberedningen, fyra övriga lärare (en från vardera sektion) och tre studentrepresentanter.

Utöver dessa finns i nämnden följande suppleanter, fyra gruppsuppleanter (en för vardera sektion), en vice ordföranden för grundutbildningsberedningen och suppleanter för studentrepresentanterna.

Dekanus/vicerektor och prodekanus utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom området/fakulteten. Övriga verksamhetsrepresentanter utses genom val bland de röstberättigade inom området/fakulteten. Representanter för studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen. Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Områdesnämndens och fakultetsnämndens uppgifter framgår av Stockholms universitets arbetsordning samt rektors Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet. Områdesnämnden ska vara representativ och ha god förankring inom verksamheten. Valbara och möjliga att föreslå som ledamöter i Områdesnämnden är lärare/forskare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde, i det här sammanhanget avses professor eller annan lärare/forskare som har doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens.

Områdesnämndens nuvarande sammansättning