Under nomineringsperioden 14-28 september 2023 har ingen motnominering inkommit.

Valet genomförs elektroniskt under perioden 6-13 oktober 2023. Den 6 oktober 2023 kommer de röstberättigade få ett mail med instruktioner och länk till valsedel där det är möjligt att rösta för valberedningens förslag eller rösta blankt.

Valberedningens förslag avseende sammansättning för Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, för perioden 2024 – 2026

Valberedningen avger följande enhälliga förslag till sammansättning för Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, för perioden 2024 – 2026:

Vicerektor och ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika dekanus och ordförande för Naturvetenskapliga fakultetsnämnden - Professor Lena Mäler

Vice ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika prodekanus och vice ordförande för Naturvetenskapliga fakultetsnämnden - Professor Martin Jakobsson

 

Biologiska sektionen

Sektionsdekan och ordförande - Professor Catarina Rydin

Vice ordförande - Professor Niclas Kolm

Ledamot - Professor Mattias Mannervik

Gruppsuppleant - Professor Ann-Beth Jonsson

 

Sektionen för geo- och miljövetenskap

Sektionsdekan och ordförande - Professor Regina Lindborg

Vice ordförande - Professor Matthew MacLeod

Ledamot - Professor Gustaf Hugelius

Gruppsuppleant - Docent Matthew O'Regan

 

Kemiska sektionen

Sektionsdekan och ordförande - Professor Erik Lindahl

Vice ordförande - Professor Nicole Pamme

Ledamot - Professor Berit Olofsson

Gruppsuppleant - Professor Martin Högbom

 

Matematisk-fysiska sektionen

Sektionsdekan och ordförande - Professor Joakim Edsjö

Vice ordförande - Professor Johan Nilsson

Ledamot - Professor Åsa Larson

Gruppsuppleant - Professor Joanna Tyrcha

 

Grundutbildningsberedningen

Ordförande - Professor Alasdair Skelton

Personlig suppleant och vice ordförande - Professor Niklas Janz

 

Den 12 september 2023 kl. 13-14.30 anordnas ett Zoom-möte där de ledamöter som valberedningen föreslagit kommer att kort presentera sig och sitt uppdrag. 

Länk till mötet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64142132852 

Värd för mötet är valberedningens ordförande Sören Nylin. Mötet kommer att hållas på engelska.

 


Välkommen till informationsmöte om Områdesnämndens uppdrag och verksamhet

Naturvetenskapliga områdets valberedning har i ett tidigare meddelande efterfrågat förslag på ledamöter inför höstens val till ny Områdesnämnd för 2024 - 2026. Detta är en inbjudan till informationsmöte om Områdesnämndens uppdrag och verksamhet. Vid informationsmötet deltar vicerektor/dekan, prodekan, dekan för matematisk-fysiska sektionen, dekan för biologiska sektionen, grundutbildningsberedningens ordförande och valberedningens ordförande.

Områdesnämnden för naturvetenskap är fakultetens beslutande organ. I områdesnämnden tas beslut om exempelvis strategisk plan, budget för institutionerna, vilka läraranställningar som ska utlysas och innehållet i dessa, remissvar, studieplaner för forskarutbildningen och grundutbildningen och riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras.

Frågor kan ställas både på svenska och engelska.
Sören Nylin, Valberedningens ordförande 

Datum och tid: torsdagen den 9 mars 2023, kl 14-15
Plats: Zoom, länk till mötet skickas till samtliga medarbetare vid fakulteten den 6 mars 2023.

Valberedningens sammansättning

Valberedningen, med uppdrag att föreslå nästa mandatperiods ledamöter i Områdesnämnden för naturvetenskap, är sammansatt av en ordförande och två representanter från var och en av områdets fyra sektioner. Valberedningen utses av avgående Områdesnämnd för naturvetenskap när ett år av mandatperioden återstår. Inför valet till Områdesnämnd för mandatperioden 2024-2026 utsåg Områdesnämnden 2022-12-01 följande valberedning:

Ordförande: professor Sören Nylin, Institutionen för zoologi
Ledamöter: professorerna Arne Elofsson/Institutionen för biokemi och biofysik (DBB), Bengt Karlsson/ Zoologiska institutionen, Peter Lundqvist/Institutionen för astronomi, Carl-Magnus Mörth/Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV), Anna Sobek/Institutionen för miljövetenskap (ACES), Gunnar Svensson/ Institutionen för material-och miljökemi (MMK), Joanna Tyrcha/Matematiska institutionen och Ann-Kristin Östlund-Farrants/Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW), Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG).

Valberedningens uppdrag

Valberedningen har en central roll när Områdesnämndens förtroendeposter ska besättas. Valberedningens främsta uppgift är att inför val till områdesnämnd föreslå lämpliga personer för nämndens olika poster. Det är därför väsentligt att valberedningens ledamöter sammantaget har god kännedom om det Naturvetenskapliga områdets verksamhet och de uppgifter som områdesnämnd, arbetsutskott, dekaner och ordföranden för grundutbildningsberedningen har att hantera.

  • Valberedningen ska arbeta utifrån de regler för val som fastställts av rektor.
  • Valberedningen bör aktivt uppmuntra valförsamlingen att lämna nomineringsförslag.
  • Valberedningens ledamöter är fria att själva ta fram förslag.
  • Övergripande gäller att jämställdheten mellan män och kvinnor och jävsregler ska beaktas.
  • Valberedningens förslag ska vara representativt och de ledamöter som förslås ska ha god förankring inom verksamheten.
  • De ledamöter som förslås ska vara valbara och ha tackat ja till posten i den nämnd som föreslås.
  • Valberedningens förslag till vicerektor och prodekan ska lämnas i samråd med rektor.
  • Valberedningens förslag ska redovisas i protokoll och valberedningen avgör hur kandidaterna ska presenteras för valförsamlingen.
  • Valberedningen beslutar i övrigt om sina egna arbetsformer och kan vid behov kalla sakkunniga/motsvarande till sina sammanträden.

Områdesnämndens sammansättning och uppdrag

Stockholms universitets arbetsordning, fastställd av Universitetsstyrelsen 2023-02-17, anger att Områdesnämnden för naturvetenskap (tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden) består av 18 ordinarie ledamöter: dekanus tillika vicerektor, prodekanus, fyra sektionsdekaner, fyra vice sektionsordföranden, ordföranden för grundutbildningsberedningen, fyra övriga lärare (en från vardera sektionen) och tre studentrepresentanter.

Utöver dessa finns i nämnden följande suppleanter, fyra gruppsuppleanter (en för vardera sektionen), en personlig suppleant för ordföranden för grundutbildningsberedningen och suppleanter för studentrepresentanterna.

Dekanus/vicerektor och prodekanus utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom området/fakulteten. Övriga verksamhetsrepresentanter utses genom val bland de röstberättigade inom området/fakulteten. Representanter för studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen. Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Områdesnämndens och fakultetsnämndens uppgifter framgår av Stockholms universitets arbetsordning samt rektors Beslut- och delegationsordning för Stockholms universitet. Områdesnämnden ska vara representativ och ha god förankring inom verksamheten. Valbara och möjliga att föreslå som ledamöter i Områdesnämnden är lärare/forskare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde, i det här sammanhanget avses professor eller annan lärare/forskare som har doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens.

Områdesnämndens nuvarande sammansättning