Protokoll fört vid rösträkning gällande val av ledamöter och suppleanter i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, för mandatperioden 2018 - 2020 samt förslag till dekanus och prodekanus för samma period. Bifogas.

Valet har genomförts via elektronisk röstning 6 - 12 oktober 2017.

Valet genomfördes inom det Naturvetenskapliga områdets valförsamling och i fastställd röstlängd har 572 personer noterats som röstberättigade. Under perioden för fri nominering inkom ett giltigt förslag med motkandidater till valberedningens förslag.

Under valperioden har 336 röster avgivits; 207 för valberedningens förslag, 102 för motnomineringsförslaget och 27 blankröster. Totalt valdeltagande har varit 59 %.