Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Barbara Wohlfart, ordförande, Institutionen för geologiska vetenskaper
Jerker Jarsjö, vice ordförande, Institutionen för naturgeografi
Christina Rudén, Institutionen för miljövetenskap
Steffen Holzkämper, Institutionen för naturgeografi
Ann‐Kristin Eriksson Wiklund, Institutionen för miljövetenskap
Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper
Magnus Mörth, Institutionen för geologiska vetenskaper
Georgia Destouni, Institutionen för naturgeografi
Magnus Breitholtz, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Adjungerade

Thorsten Blencker, Stockholm Resilience Center
Christoph Humborg, Östersjöcentrum
Nina Kirchner, Bolincentret
Agatha de Boer, Institutionen för geologiska vetenskaper
Margareta Hansson, Institutionen för naturgeografi
Örjan Gustafsson, Institutionen för miljövetenskap

Suppleanter/kallade

Maja Schlüter, Stockholm Resilience Center
Iain Pitcairn, Institutionen för geologiska vetenskaper
Cynthia de Witt, Institutionen för miljövetenskap
Regina Lindborg, Institutionen för naturgeografi

Kanslistöd

Katariina Kiviniemi Birgersson, kanslichef

Studeranderepresentanter

Ordinarie: Anton Ribbenstedt
Suppleant: Mafalda Castro