Frågor som behandlas av GB

Bland de frågor som regelbundet behandlas av GB märks främst förslag från institutionsstyrelserna om nya eller reviderade kurs- och utbildningsplaner. Till beredningens uppgifter hör också att följa upp verksamheten vid institutionerna genom att följa ansökningssiffror, antal antagna och registrerade på olika utbildningar, genomströmning samt resultaten i form av HÅS (antal helårsstudenter) och HÅP (antal helårsprestationer). Beredningen tar också fram förslag till olika riktlinjer gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå, t.ex. etiska riktlinjer och kompletterande föreskrifter för examination. Under 2016-2017 genomfördes en projekt, som syftade till att öka internationaliseringen av utbildningen på grund- och avancerad nivå. Projektrapport internationalisering (148 Kb)

GB under året

Beredningsgruppen sammanträder sex gånger per år, normalt två veckor före fakultetsnämndens sammanträden. GB arrangerar också två studierektorsmöten och en grundutbildningskonferens per läsår. Vid studierektorsmötena ges information om aktuella händelser inom universitetet och vad som är på gång inom fakulteten. Grundutbildningskonferensen är ett heldagsevenemang kring ett givet tema.

Mötestider våren 2019

14 januari, kl. 13.00 - 17.00 Sal U28, Geohuset
11 mars, kl. 13.00 - 17.00 Sal U28, Geohuset
13 maj, kl. 13.00 - 17.00 Sal Y21, Geohuset

GB:s sammansättning

Ordförande

Joakim Edsjö, Fysikum

Vice ordförande

Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie

Åsa Larsson, Fysikum
Samuel Lundqvist, Matematiska institutionen
Kerstin Pettersson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Gruppsuppleant

Martin Sköld, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

Ordinarie

Arnold Maliniak, Institutionen för material- och miljökemi
Anna-Lena Ström, Institutionen för biokemi och biofysik

Gruppsuppleant

Sue-Li Dahlroth, Institutionen för material- och miljökemi

Biologiska sektionen

Ordinarie

Ann-Kristin Östlund Farrants, Institutionen för Institutionen för Molekylär Biovetenskap, Wenner-Grens institut
Jessica Slove Davidsson, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

Gruppsuppleant

Birgitta Åkerman, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie

Jerker Jarsjö, Institutionen för naturgeografi
Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper

Gruppsuppleant

Ann-Kristin Eriksson Wiklund, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Lärarutbildningsberedningen

Ordförande

Björn Birgersson, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

Studentrepresentanter

Ordinarie doktorand: Marcel Tarbier, marcel.sauerbier@scilifelab.se

Ordinarie student 1: Lisann Grünewald, lisann.grunewald@hotmail.com
Suppleant: Studiebevakaren, studiebevakare.natfak@sus.su.se

Kanslistöd

Carl-Johan Högberg, utbildningsledare
Karin Reuterswärd, utbildningsledare
Linn Glasser Skog, handläggare
Kristina Öberg, utbildningssamordnare