Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Tom Britton, ordförande, Matematiska institutionen
Maria Andrée, vice orförande, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Peter Lundqvist, Astronomi, prefekt
Jan Conrad, Fysikum, prefekt
Joanna Tyrcha, Matematik, prefekt
Jonas Nycander, MISU, prefekt
Maria André, MND, prefekt
Garrelt Mellema, Astronomi
Åsa Larson, Fysikum
Samuel Lundqvist, Matematik
Kristofer Döös, MISU
Kicki Skog, MND
Annica Ekman, MISU, ON
Sten Hellman, Fysikum, ON‐suppleant
Joakim Halldin Stenlid, Fysikum (Young Faculty)

Kanslistöd

Katariina Kiviniemi Birgersson, kanslichef

Studeranderepresentant

Anton Ljungdahl