Områdesnämnden för naturvetenskap – kemiska sektionens representanter

Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden består av 18 ledamöter: dekanus tillika vicerektor, prodekan, fyra sektionsdekaner, fyra vice sektionsordföranden, ordföranden i grundutbildningsberedningen, fyra övriga lärare (en från varje sektion) och tre representanter för studenterna.

Professor Lennart Bergström har tillträtt som ledamot i NT-rådet och har därför avsagt sig uppdraget som sektionsdekan från och med 1 januari 2019. Kvarvarande ledamöter från Kemiska sektionen i Områdesnämnden för mandatperioden 2018-2020 är

  • Sektionsdekan och ordförande, vakant
  • Vice ordförande, professor Berit Olofsson
  • Ledamot, professor Lena Mäler
  • Gruppsuppleant, professor Einar Hallberg
     

Valberedning för fyllnadsval

Områdesnämnden för naturvetenskap utsåg 2019-01-30 följande valberedning för fyllnadsval

Professor Ove Eriksson, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, valberedningens ordförande
Professor Per Ljungdahl, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Professor Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi
Professor Garrelt Mellema, Institutionen för astronomi
Professor Cynthia de Wit, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på sektionsdekan för kemiska sektionen. Om ny vakans uppstår på grund av valberedningens förslag så har valberedningen att föreslå ledamot även för denna position. 
 

Valberedningens förslag

Valberedningen avslutade sitt arbete 2019-03-19 och föreslår i slutprotokoll enhälligt professor Berit Olofsson som sektionsdekan och ordförande samt professor Niklas Hedin som vice ordförande för kemiska sektionen.
 

Röstberättigade

Röstberättigade är lärare/forskare och adjunkter/universitetsadjunkter som är anställda inom områdesnämndens ansvarsområde. Anställningen ska vara tills vidare eller löpa under en period på mer än två år och omfatta minst halvtid (50 %). Därutöver gäller att anställningen är påbörjad senast den första i den månad som valberedningens förslag offentliggörs. Den som är tjänstledig om 100 procent, med undantag från föräldraledighet, har inte rösträtt.

En preliminär röstlängd skickades till prefekterna för granskning. Den 25 mars publicerades den på denna sida. Röstlängden fastställdes den 29 mars.
 

Fri nominering

Röstberättigade hade möjlighet att fram till och med 28 mars nominera motkandidater till valberedningens förslag. Valbara och möjliga att nominera är lärare/forskare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde, i det här sammanhanget avses professor eller annan lärare/forskare som har doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens.

 

Valets genomförande

Valet genomfördes 4 – 8 april genom elektronisk röstning.