Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Ordinarie

Tom Britton, ordförande, Matematik
Annica Ekman, vice ordförande, MISU
Rodrigo Caballero, MISU, prefekt
Jan Conrad, Fysikum, prefekt
Peter Lundqvist, Astronomi, prefekt 
Joanna Tyrcha, Matematik, prefekt
Göran Östlin, Astronomi, ON-suppleant
Inga Koszalka, MISU, SR
Åsa Larson, Fysikum, SR 
Samuel Lundqvist, Matematik, SR
Mikael Valter, postdoc-representant

Studentrepresentant

Matti Jansson