Yttrande myggbekämpning SU FV-1.1.3-3809-17 2017-12-06

Remiss ”Mikroplaster- Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige" 2017-10-26

Yttrandet gällande utkast till vägledningsdokument för samlingar och forskningsinstitutioner kopplat till EU ABS-förordningen (Nagoyaprotokollet)  2017-08-07

Remiss gällande Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter  2017-07-05

Yttrande över Preliminär sjömätningsplan 2017-2020  2017-05-12

Djurskyddsförordningen SU FV-1.1.3-1147-17  2017-05-02