Yttrande över remiss om ansökningar om fältförsök med genetiskt modifierad potatis

Yttrande över mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter - rapport från ett regeringsuppdrag

Yttrande över två remisser angående förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar av förslagen till havsplaner