Baserat på dokumentationen ser Stockholms universitet ingen anledning att ifrågasätta underrättelsen gällande tidsplanen.

Vad gäller yrkandet om deldom avseende utökad lagring i Clab, anser Stockholms universitet att SKB:s planer på tillfredsställande sätt beaktar strålsäkerhet och miljökonsekvenser. SKB har redan 2015 beskrivit alla åtgärder (Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen).

Enligt Stockholms universitets bedömning bör SKB:s yrkande om deldomen. tillstyrkas. Rekommendationen baserar på två argument:

  1. Alla anläggningar är på plats för att öka lagringen av använt kärnbränsle till 11 000 ton och miljökonsekvensbeskrivningen av steget är redan godkänd. Den ökade verksamheten bär alltså inga synliga tillkommande risker för miljö och människor.
  2. Snabb ökning av lagringskapacitet av använt kärnbränsle är nödvändig för att säkerställa fortsatt produktion av kärnbränsle och därmed försörjning av Sverige med el. Den aspekten är särskild viktig i samband med en långvarig energikris.

Det är kanske bra att understryka att, om det inte redan ingår, godkännandet av begäran ska vara kopplat till villkoren att "SKB minst en gång per år möter Oskarshamns kommun och behöriga tillsynsmyndigheter samt de myndigheter och organisationer som kommunen föreslår. (... ) Inom ramen för dessa möten ska SKB lämna information om sådana förhållanden i verksamheten vid Clab som kan ge upphov till lokal miljöpåverkan eller som i övrigt har betydelse för kommunen" (enligt dokument M 1333-11, 858, paragraf2.1.1.1 Miljöbalken). Dessutom ska passivt deltagandet av alla intresserade medborgare i möten möjliggöras genom att hålla möten i hybrid form (Zoom eller annan webbaserad plattform). Nyttan med den lösningen är ökad transparens.

Dessutom skulle det kanske vara bra att Stockholms universitet, i samband med rekommendationen, föreslår att byggandet av kärnbränsleslutförvaret i Forsmark möjliggörs så snabbt som möjligt för att förebygga problem som framöver kan förhindra oavbruten drift av svenska kärnkraftverk.