Naturvårdsverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälvsområdet om dispens för spridning av bekämpningsmedel från helikopter för bekämpning av larver av översvämningsmygg samt om tillstånd att sprida bekämpningsmedlet inom Natura 2000-områden i Forshaga kommun. Ansökan avser perioden 1 maj till och med 31 augusti 2022 och omfattar sammanlagt 751 hektar varav 136 hektar ligger inom 4 Natura 2000-områden. Sökanden planerar att som mest använda sammanlagt 11 640 kg bekämpningsmedel varav 2 840 kg inom Natura 2000-områdena, dock högst 14 kg per hektar och spridningstillfälle. Bekämpningen är planerad att utföras med helikopter. Spridningen är planerad att ske vid högst tre olika tillfällen.

Stockholms universitet har inte ändrat sin ståndpunkt från tidigare år och vill tydligt framhålla att användningen av bekämpningsmedel bör vara mycket restriktiv, inte minst i Natura 2000-områden.

Kunskapsluckorna om såväl riskerna med VectoBac G som effektiviteten av alternativa metoder gör det precis som tidigare år svårt, för att inte säga omöjligt, att ta ställning i frågan. Med tanke på lidandet för de boende i det aktuella området finns det emellertid enligt Stockholms universitet likväl skäl att lämna tillstånd för bekämpning av stickmyggslarver enligt ansökan. Ett sådant tillstånd bör dock villkoras på så sätt att VectoBac G endast sätts in om graden av problem överstiger tidigare fastställda kriterier (t.ex. antalet kläckta larver). Med tanke på att kunskapsläget i flera avseenden inte förändras nämnvärt över tid, och att ansökningar rörande bekämpning av stickmygglarver följer samma mönster och argumentation från ett år till ett annat, är det tydligt att det saknas en helhetssyn vad gäller bekämpning av stickmyggslarver i Sverige rent generellt. Stockholms universitet vill därför ännu en gång framhålla att berörda myndigheter och andra aktörer i samhället avsätter medel och resurser för att föra kunskapsläget framåt, samt i förlängningen hittar en hållbar strategi som inte kräver undantag från lagstiftningen på området.